قاره آفریقا

آمار شیعیان سودان

آمار شیعیان سودان

دوشنبه, 17 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان سودان‏ ـ سال 2000
جمعیت کشور: 35.530.371 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.9 درصد


2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان سودان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 40.200.000 نفر
جمعیت شیعیان: 587.000 نفر
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان سودان ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 39.379.358
جمعیت مسلمانان: 30.121.000 نفر
جمعیت شیعیان: 300.000 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از 1 درصد


آمار شیعیان سومالی

آمار شیعیان سومالی

دوشنبه, 17 شهریور 1399

 1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان سومالی‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 8.933.922

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان سومالی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.600.000 نفر

جمعیت شیعیان: 86.000 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان سومالی ـ سال 2009

جمعیت کشور: 9.558.666

جمعیت مسلمانان: 8.995.000 نفر

جمعیت شیعیان: 90.000 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: کمتر از 1 درصد


آمار شیعیان سیرالئون

آمار شیعیان سیرالئون

دوشنبه, 17 شهریور 1399

 1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان سیرالئون‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 5.509.263

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد

  

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان سیرالئون ـ سال 2009

جمعيت کشور: 6.294.774

جمعيت مسلمانان: 4.059.000

جمعيت شيعيان: کمتر از 46.000

درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان غنا

آمار شیعیان غنا

دوشنبه, 17 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان غنا ـ سال 2000

جمعیت کشور: 19.271.744

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان غنا ـ سال 2008

جمعیت کشور: 22.000.000 نفر

جمعیت شیعیان: 1.188.000 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5.5 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان غنا ـ سال 2009

جمعیت کشور: 23.000.000 نفر

جمعیت مسلمانان: 3.787.000 نفر

جمعیت شیعیان: 38.000 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از 1 درصد


آمار شیعیان لیبریا

آمار شیعیان لیبریا

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان لیبریا ـ سال 2000

جمعیت کشور: 3.089.980
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.5 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لیبریا ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.489.072
جمعيت مسلمانان: 483.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان لیبی

آمار شیعیان لیبی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان لیبی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 5.414.032

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان لیبی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 5.800.000
جمعیت شیعیان: 56.260
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لیبی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 6.370.788
جمعيت مسلمانان: 6.203.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 62.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان ماداگاسکار

آمار شیعیان ماداگاسکار

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ماداگاسکار ـ سال 2008

منطقه: قاره آفریقا ـ غرب اقیانوس هند
جمعیت کشور: 18.606.000
جمعیت شیعیان: 20.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد

 
2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي ‏«مؤسسه ‏PEW» ‏از‏شيعيان ‏ماداگاسکار ـ سال 2009

جمعيت کشور: 20.042.551
جمعيت مسلمانان: 215.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 220
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان مالاوی

آمار شیعیان مالاوی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان مالاوی‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 12.154.299
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مالاوی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 13.931.813
جمعيت مسلمانان: 1.955.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 20.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان مراکش

آمار شیعیان مراکش

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان مراکش ـ سال 2000

جمعیت کشور: 30.750.686

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.97 درصد

  

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان مراکش ـ سال 2008

جمعیت کشور: 30.700.000
جمعیت شیعیان: 607.860
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مراکش ـ سال 2009

جمعيت کشور: 32.552.000
جمعيت مسلمانان: 31.993.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 310.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان مصر

آمار شیعیان مصر

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان مصر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 75.000.000
جمعیت شیعیان: 695.600
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مصر ـ سال 2009

جمعيت کشور: 78.785.000
جمعيت مسلمانان: 78.513.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 785.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان موریتانی

آمار شیعیان موریتانی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏موریتانی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 2.660.155

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

  

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان موریتانی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 3.100.000

جمعیت شیعیان: 86.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

3-‏ آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان موریتانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.669.000
جمعيت مسلمانان: 3.261.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 32.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان موزامبیک

آمار شیعیان موزامبیک

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏موزامبیک ـ سال 2000

جمعیت کشور: 19.614.345
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان موزامبیک ـ سال 2008

جمعیت کشور: 19.792.000
جمعیت شیعیان: 1.100
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.005 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان موزامبیک ـ سال 2009


‏جمعيت کشور: 21.397.000
جمعيت مسلمانان: 5.224.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 52.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان نامیبیا

آمار شیعیان نامیبیا

پنج شنبه, 10 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نامیبیا ـ سال 2009

جمعيت کشور: 2.088.669
جمعيت مسلمانان: 8.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 80
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان نیجر

آمار شیعیان نیجر

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏نیجر ـ سال 2000

جمعیت کشور: 10.260.120
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان نیجر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 14.000.000
جمعیت شیعیان: 407.400
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نیجر ـ سال 2009

جمعيت کشور: حدود 16.000.000
جمعيت مسلمانان: 15.075.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 150.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان نیجریه

آمار شیعیان نیجریه

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏نیجریه ـ سال 2000

جمعیت کشور: 117.170.948
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 17.1 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان‏ نیجریه ـ سال 2008

جمعیت کشور: 140.000.000
جمعیت شیعیان: 7.000.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد


3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نیجریه ـ سال 2009

جمعيت کشور: 140.000.000
جمعيت مسلمانان: 78.056.000
جمعيت شيعيان: کمتر از3.900.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

 

<<  1 [23  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
4-1=? کد امنیتی