قاره آفریقا

آمار شیعیان چاد

آمار شیعیان چاد

دوشنبه, 17 شهریور 1399

 1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان چاد‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 7.760.252 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

  

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان چاد ـ سال 2009
جمعيت کشور: 10.780.600 نفر
جمعيت مسلمانان: 6.257.000 نفر
‏‎جمعيت شيعيان: کمتر از 62.500 نفر
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان کامرون

آمار شیعیان کامرون

سه شنبه, 18 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏كامرون ـ سال 2000

جمعیت کشور: 15.891.531

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد

  

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کامرون ـ سال 2009

جمعيت کشور: 17.795.000

جمعيت مسلمانان: 3.498.000

جمعيت شيعيان: کمتر از 35.000

درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان کنیا

آمار شیعیان کنیا

سه شنبه, 18 شهریور 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان کنیا ـ سال 2008
منطقه: قاره آفریقا ـ شرق
جمعیت کشور: 33.800.000
جمعیت شیعیان: 560.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.6 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کنیا ـ سال 2009
جمعيت کشور: 38.329.000
جمعيت مسلمانان: 2.793.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 140.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان کومور

آمار شیعیان کومور

سه شنبه, 18 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏کومور ـ سال 2000
جمعیت کشور: 654.211
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد

 

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان کومور ـ سال 2008
جمعیت کشور: 700.000
جمعیت شیعیان: 6.860
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کومور ـ سال 2009
جمعيت کشور: 798.000
جمعيت مسلمانان: 664.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 6.600
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان گابن

آمار شیعیان گابن

سه شنبه, 18 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان گابن‏ ـ سال 2000
جمعیت کشور: 1.444.192
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد


2- ‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان گابن ـ سال 2009
جمعيت کشور: 1.454.867
جمعيت مسلمانان: 140.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.400
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان گینه

آمار شیعیان گینه

سه شنبه, 18 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏گینه ـ سال 2000
جمعیت کشور: 7.610.869
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان گینه ـ سال 2008
جمعیت کشور: 9.500.000
جمعیت شیعیان: 242.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.5 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان گینه ـ سال 2009
جمعيت کشور: 9.370.000
جمعيت مسلمانان: 8.502.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 85.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان گینه استوایی

آمار شیعیان گینه استوایی

سه شنبه, 18 شهریور 1399
 
آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان گینه استوایی ـ سال 2009
جمعيت کشور: 504.000
جمعيت مسلمانان: 27.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 270 نفر
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد
 

آمار شیعیان گینه بیسائو

آمار شیعیان گینه بیسائو

سه شنبه, 18 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏گینه بیسائو ـ سال 2000
جمعیت کشور: 1.263.341
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي « ‏PEW» از‏ شيعيان گینه بیسائو ـ سال 2009
‏جمعيت کشور: 1.586.000
جمعيت مسلمانان: 680.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 6.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمارشیعیان رواندا

آمارشیعیان رواندا

دوشنبه, 17 شهریور 1399

 

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان رواندا‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 8.336.995

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

  

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان رواندا ـ سال 2009

جمعيت کشور: 10.186.063

جمعيت مسلمانان: 182.000

جمعيت شيعيان: کمتر از 1.800

درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمارشیعیان زامبیا

آمارشیعیان زامبیا

دوشنبه, 17 شهریور 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان زامبیا ـ سال 2009

جمعيت کشور: 11.668.000
جمعيت مسلمانان: 58.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمارشیعیان زیمبابوه

آمارشیعیان زیمبابوه

دوشنبه, 17 شهریور 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان زیمبابوه ـ سال 2008

منطقه: قاره آفریقا ـ جنوب
جمعیت کشور: 13.010.000
جمعیت شیعیان: 200
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.001 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان زیمبابوه ـ سال 2009

جمعيت کشور: 13.671.860
جمعيت مسلمانان: 109.000
جمعيت شيعيان: کمتر از1.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمارشیعیان ساحل عاج

آمارشیعیان ساحل عاج

دوشنبه, 17 شهریور 1399

 1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏ساحل ‏عاج ـ سال 2000

جمعیت کشور: 16.190.105
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ساحل ‏عاج ـ سال 2008

جمعیت کشور: 18.200.000
جمعیت شیعیان: 436.800
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2/5 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي « ‏PEW» از‏ شيعيان ساحل ‏عاج ـ سال 2009

جمعيت کشور: 18.373.060
جمعيت مسلمانان: 7.754.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 77.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

<<  1 2 [3

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
3*8=? کد امنیتی