آمار شیعیان جهان

آمار شیعیان اسلوونی

آمار شیعیان اسلوونی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اسلوونی ـ سال 2009
جمعيت کشور: 2.053.355
جمعيت مسلمانان: 49.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان اسپانیا

آمار شیعیان اسپانیا

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان اسپانیا ـ سال 2008 
منطقه: قاره اروپا ـ جنوب غربی
جمعیت کشور:82.515.988
جمعیت شیعیان: 20.000 نفر
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.04 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اسپانیا ـ سال 2009
جمعيت کشور: بیش از 82.000.000
جمعيت مسلمانان: 650.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 6.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان افغانستان

آمار شیعیان افغانستان

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان افغانستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 29.900.000

جمعیت شیعیان: 5.328.180

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 18 درصد
 

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان افغانستان ـ سال 2007

جمعیت کشور: 28.396.000

جمعیت مسلمانان: 28.112.040

جمعیت شیعیان: 5.395.240

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 19 درصد

 
3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان افغانستان‏ ـ سال 2000

 جمعیت: 26.668.251

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد


4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان‏افغانستان ـ سال 2009

 
جمعیت کشور: 31.889.923

جمعیت مسلمانان: 28.072.000

جمعیت شیعیان:‏‏ 2.807.000 - 4.210.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور:‏ 15- 10 درصد

 

آمار شیعیان الجزایر

آمار شیعیان الجزایر

یکشنبه, 11 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان الجزایر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 33.000.000

جمعیت شیعیان: 165.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان الجزایر‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 31.787.647

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.98 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان الجزایر ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 34.199.000

جمعیت شیعیان: 342.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از یک درصد

 

آمار شیعیان امارات متحده عربی

آمار شیعیان امارات متحده عربی

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان امارات ـ سال 2008

جمعیت کشور: 4.600.000

جمعیت شیعیان: 662.400

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 14/5 درصد

 
2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان امارات ـ سال 2007
 
جمعیت کشور: 4.798.491

جمعیت مسلمانان: 4.597.911

جمعیت شیعیان: 766.318

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 16 درصد

 
3- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان امارات ـ سال 2000

جمعیت کشور: 2.386.472

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 17 درصد

سه ‏PEW» از‏شیعیان‏  امارات ـ سال 2009


4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏  امارات ـ سال 2009 

جمعیت کشور: 4.621.399

جمعیت مسلمانان: 3.504.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 350.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 10 درصد

 

آمار شیعیان اوگاندا

آمار شیعیان اوگاندا

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان اوگاندا ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 26.900.000

جمعیت شیعیان: 301.280

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1/1 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان اوگاندا‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 23.451.687

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان اوگاندا ـ سال 2009

جمعیت کشور:

جمعیت مسلمانان: 3.958.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 198.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: کمتر 5 درصد

 

 

آمار شیعیان اکراین

آمار شیعیان اکراین

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان اوکراین ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ شرق
جمعیت کشور: 46.481.000
جمعیت شیعیان: 100.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.2 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اوکراین ـ سال 2009
جمعيت کشور: 46.179.000
جمعيت مسلمانان: 456.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان اکوادور

آمار شیعیان اکوادور

سه شنبه, 28 مرداد 1399
آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان اکوادور در سال 2008
منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 13.755.680 
جمعیت شیعیان: 413
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.003 درصد

 

 
آمار شیعیان ایالات متحده آمریکا

آمار شیعیان ایالات متحده آمریکا

سه شنبه, 28 مرداد 1399

    
1-آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان ایالات متحده آمریکا در سال 2008

 منطقه: قاره آمریکا ـ شمال
جمعیت کشور: 296.500.000
جمعیت شیعیان: 2.300.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.8 درصد
 
2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي « ‏PEW» از‏ شيعيانایالات متحده آمریکا ـ سال 2009    

جمعيت کشور: 307.660.000
جمعيت مسلمانان: 2.454.000
جمعيت شيعيان: 368.000 - 245.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 10 - 15 درصد

آمار شیعیان ایتالیا

آمار شیعیان ایتالیا

شنبه, 29 شهریور 1399

 1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ایتالیا ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ جنوب
جمعیت کشور: 58.700.000
جمعیت شیعیان: 68.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ایتالیا ـ سال 2009

جمعيت کشور: در حدود 60.000.000
جمعيت مسلمانان: 36.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان ایران

آمار شیعیان ایران

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان ایران ـ سال 2008

جمعیت کشور: 69.500.000

جمعیت مسلمانان: بیش از 98 درصد

جمعیت شیعیان: 61.924.500

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 درصد

  

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان ایران ـ سال 2007

جمعیت کشور: 66.429.284

جمعیت مسلمانان: 65.100.698

جمعیت شیعیان: 59.122.062

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 در صد

 

3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏ايران ـ سال 2000

جمعیت کشور: 65.865.302

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 95 درصد

 

4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان ‏ایران ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 73.777.000

جمعیت شیعیان: 66.400.000 - 71.100.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 95 - 90 درصد

آمار شیعیان ایرلند

آمار شیعیان ایرلند

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ایرلند ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ غرب
جمعیت کشور: 4.234.925
جمعیت شیعیان: 1.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.03 درصد

2-آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «موسسه ‏PEW»از‏ شيعيان ایرلند ـ سال 2009
جمعيت کشور: 4.239.100
جمعيت مسلمانان: 22.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 220
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان بحرین

آمار شیعیان بحرین

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان بحرین ـ سال 2008

جمعیت کشور: 700.000

جمعیت شیعیان: 490.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 70 درصد2- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بحرين‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 641.539

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 76 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ بحرین ـ سال 2009

جمعیت کشور: 1.046.814

جمعیت مسلمانان: 642.000

جمعیت شیعیان: 481.000 - 417.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 75 الی 65 درصد

آمار شیعیان برزیل

آمار شیعیان برزیل

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1-آمار مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) از شیعیان برزیل - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
جمعیت کشور: 190.010.647
جمعیت شیعیان: 900.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان برزیل ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 200.000.000
جمعيت مسلمانان: 191.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 19.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 10 درصد

آمار شیعیان بروندی

آمار شیعیان بروندی

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان بروندی در سال 2008

جمعیت کشور: 6.000.000
جمعیت شیعیان: 1.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.02 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان بوروندی‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 6.930.805

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

 

<<  1 [23 4 5 6  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
8-6=? کد امنیتی