آمار شیعیان جهان

آمار شیعیان لیبریا

آمار شیعیان لیبریا

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان لیبریا ـ سال 2000

جمعیت کشور: 3.089.980
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.5 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لیبریا ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.489.072
جمعيت مسلمانان: 483.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان لیبی

آمار شیعیان لیبی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان لیبی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 5.414.032

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان لیبی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 5.800.000
جمعیت شیعیان: 56.260
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لیبی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 6.370.788
جمعيت مسلمانان: 6.203.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 62.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان لیتوانی

آمار شیعیان لیتوانی

سه شنبه, 15 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لیتوانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.350.400
جمعيت مسلمانان: 3.000
جمعيت شيعيان: 600 - 300
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 10 -20 درصد

آمار شیعیان ماداگاسکار

آمار شیعیان ماداگاسکار

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ماداگاسکار ـ سال 2008

منطقه: قاره آفریقا ـ غرب اقیانوس هند
جمعیت کشور: 18.606.000
جمعیت شیعیان: 20.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد

 
2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي ‏«مؤسسه ‏PEW» ‏از‏شيعيان ‏ماداگاسکار ـ سال 2009

جمعيت کشور: 20.042.551
جمعيت مسلمانان: 215.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 220
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان مالاوی

آمار شیعیان مالاوی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان مالاوی‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 12.154.299
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مالاوی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 13.931.813
جمعيت مسلمانان: 1.955.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 20.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان مجارستان

آمار شیعیان مجارستان

سه شنبه, 15 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مجارستان ـ سال 2009

جمعيت کشور: 9.956.108
جمعيت مسلمانان: 24.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 240
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان مراکش

آمار شیعیان مراکش

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان مراکش ـ سال 2000

جمعیت کشور: 30.750.686

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.97 درصد

  

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان مراکش ـ سال 2008

جمعیت کشور: 30.700.000
جمعیت شیعیان: 607.860
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مراکش ـ سال 2009

جمعيت کشور: 32.552.000
جمعيت مسلمانان: 31.993.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 310.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان مصر

آمار شیعیان مصر

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان مصر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 75.000.000
جمعیت شیعیان: 695.600
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مصر ـ سال 2009

جمعيت کشور: 78.785.000
جمعيت مسلمانان: 78.513.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 785.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان مقدونیه

آمار شیعیان مقدونیه

سه شنبه, 15 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان مقدونيه‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 2.235.044
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان مقدونیه ـ سال 2008

جمعیت کشور: 20.000.000
جمعیت شیعیان: 6.300
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مقدونیه ـ سال 2009

جمعيت کشور: 20.061.315
جمعيت مسلمانان: 680.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 6.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان موریتانی

آمار شیعیان موریتانی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏موریتانی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 2.660.155

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

  

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان موریتانی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 3.100.000

جمعیت شیعیان: 86.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

3-‏ آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان موریتانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.669.000
جمعيت مسلمانان: 3.261.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 32.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان موزامبیک

آمار شیعیان موزامبیک

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏موزامبیک ـ سال 2000

جمعیت کشور: 19.614.345
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان موزامبیک ـ سال 2008

جمعیت کشور: 19.792.000
جمعیت شیعیان: 1.100
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.005 درصد

 

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان موزامبیک ـ سال 2009


‏جمعيت کشور: 21.397.000
جمعيت مسلمانان: 5.224.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 52.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان مولداوی

آمار شیعیان مولداوی

سه شنبه, 15 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مولداوی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 4.324.450
جمعيت مسلمانان: 17.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 170
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان میانمار (برمه)

آمار شیعیان میانمار (برمه)

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان میانمار - سال 2008

منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 50.519.000

جمعیت شیعیان: 40.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.08 درصد2-‏آمار انجمن دین و زندگی‏ اجتماعی‏«مؤسسه ‏PEW» ‏از‏شیعیان‏ میانمار‏ ـ سال 2009

جمعیت کشور: 55.390.000

جمعیت مسلمانان: 1.889.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 19.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان نامیبیا

آمار شیعیان نامیبیا

پنج شنبه, 10 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نامیبیا ـ سال 2009

جمعيت کشور: 2.088.669
جمعيت مسلمانان: 8.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 80
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان نروژ

آمار شیعیان نروژ

سه شنبه, 15 مهر 1399

1-آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان نروژ ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ شمال
جمعیت کشور: 4.673.400
جمعیت شیعیان: 13.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نروژ ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 4.700.000
جمعيت مسلمانان: 65.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 650
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

<<  1 2 3 4 [56 7  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
4-3=? کد امنیتی