همایش‌های مشارکتی

دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب/ نقش رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ

دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب/ نقش رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ

یکشنبه, 22 تیر 1399

ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ع) و راﯾﺰﻧﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن، ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب؛ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ» ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ شامگاه شنبه 21 ﺗﯿﺮ 1399 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان، ﺑﺤﺮﯾﻦ، ﻟﺒﻨﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، ﮔﯿﻨﻪ ﮐﻮﻧﺎﮐﺮی، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ «ﺳﻮزان ﺧﻠﯿﻞ» از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

حجاب نشانه آزادی زن است

"عباس ﺧﺎﻣﻪﯾﺎر" راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن ﺿﻤﻦ خوش آمد گویی ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد: ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا از ﻧﻈﺎم ﻻﺋﯿﮏ آﺗﺎﺗﻮرك ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺣﺠﺎب از زﻧﺎن ﻧﻤﻮد.

وی ادامه داد: گمان برخی در خصوص حجاب این است که یک ظلم به بانوان می باشد، در حالی که در حقیقیت، حجاب نشانه آزادی و انسانیت زن است، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺑﺎﻧﻮان و ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪن آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺎﻣﻪﯾﺎر سپس ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اشاره نمود و ﺑﯿﺎن داشت: ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از داﻣﻦ زن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮان در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﺎره دارد.

راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﺒﻨﺎن در ﭘﺎﯾﺎن خاطرنشان کرد: ﺣﺠﺎب ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا در ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ از ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اهمیت ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺠﺎب

در اداﻣﻪ آﯾﺖ ﷲ "ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺧﺘﺮی" دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای عالی ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ بیت(ع) ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﯿﺮوت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ نشست از ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺷﻬﺪای ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮد.

وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ نشست را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ نشست از ﺳﻠﺴﻠﻪ نشست هایی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺎدل آراء و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

آیت الله اختری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ آن، اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺠﺎب و ﻧﻘﺶ آن را در ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ او، ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺮﮔﺰاری، اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ داﻧست.

آﯾﺖ الله اﺧﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎفت، اﺷﺎره ﮐﺮد و از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺧﻮاﺳت که در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ شده است، از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، مطالبی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 

434cc5d8e29a5ebc189093b87ad3fdd2_989.jpg


آثار رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن

در اﺑﺘﺪا "ﻫﻮﯾﺪا ﺟﺒﻖ" رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن ﭘﯿﺮو اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ع) اروﭘﺎ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ» ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم پرداخت ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و وﻗﺎر زن ﻣﯽﮔﺮدد.

وی ادامه داد: ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺠﺎب را در ﺟﺎﻣﻌﻪ به ﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از او واﺟﺐ ﻧﻤﻮد، حجاب به دو بخش داخلی و بیرونی تفکیک می شود که ﺣﺠﺎب دروﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﺎب ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ و ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ به جز ﺻﻮرت و دو کف دست است.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن ﭘﯿﺮو اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ع) اروﭘﺎ در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آثار رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن تصریح کرد: رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد که زن اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ولی در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد، زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ قرار می گیرند.

وی در پایان ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دورهﻫﺎی مقایسه ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن(بی حجاب) در جوامع غربی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دانست.

دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب

ﺳﭙﺲ "ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ" ﻣﺠﺮی شبکه ﭘﺮس ﺗﯽ وی از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب، مطالبی بیان کرد.

وی در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺤﺠﺒﻪ ﺷﺪن خودش ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر در رﺳﺎﻧﻪ برایش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎید، اﺷﺎره کرد و گفت که این فرصت ها را پس از مسلمان و محجبه شدن از دست داد.

مرضیه هاشمی ادامه داد: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮد و زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ در این کشور ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز، ﻟﺒﺎس ﻋﻔﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد.

ﻣﺠﺮی شبکه ﭘﺮس ﺗﯽ وی افزود: ﻗﺎﻃﺒﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺪﻫﺎی اﺧﯿﺮ شده اند، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻃﻤﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﻓﺸﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ، دلیل ﻫﺠﻤﻪ گسترده ﺑﻪ ﺣﺠﺎب، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ نیست ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻔﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ است ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ مساله، درب ﻫﺎ را ﺑﻪ روی دوﻟﺖها ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﻨﺪد.

وی در پایان با اشاره به این که توانسته است که به عنوان یک روزنامه نگار در ایران مشغول به کار شود، خاطرنشان کرد: از این که ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺮی در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می کنم، ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﻦ مساله از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آزادی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ.

نقش رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ

"ﻋﻠﯿﺎء اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﺋﻎ" ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن از ﮐﺎﻧﺎدا در بخش دیگری از این نشست گفت: ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺠﺎب و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ زن بودن، ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ است، در ﺣﺎﻟﯽ که ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺠﺎب را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﻨﺪ، دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻗﺪرتﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ، ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺪف اﻟﻬﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.

وی سپس ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﺪف از وﺿﻊ آن اظهار داشت: ﺣﺠﺎب وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﻓﺮض ﮐﻨﺪ، ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب دارد؟ اﺳﻼم ﯾﮏ ﺳﺮی واﺟﺒﺎت را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن عرضه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﻣﺮدان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، زﻧﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ همچون ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ پیدا کنند، ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺎء اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﺋﻎ افزود: در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮؤی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮآن، ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺴـﺎوی زن و ﻣﺮد، زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻣﻮرد ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﺮﻗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻫﻞ و ﻧﺎدان را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺎ و هوشیار. زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮب اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻠﻮم، ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺨﺼﺺ پیدا کنند و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا سلام الله علیها، ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺑﺰرگ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺟﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

حجاب برای ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ زن است

"حوا باری" ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻮﺛﺮ از ﮔﯿﻨﻪ ﮐﻮﻧﺎﮐﺮی، سخنران دیگر این نشست بود.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت زﻫﺮا(س) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب و اﻫﻤﯿﺖ آن، ﺑﯿﺎن داﺷت: ﺣﺠﺎب ﺑﺮای آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ، ﭘﻮﺷﺶ و ﻋﻔﺎف داﺷﺘﻦ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را از ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ، بود، ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر حضرت زهرا(ع) در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد و ایشان از ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ دور ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در رواﯾﺎت از ﺣﺠﺎب ﺣﻀﺮت زﻫﺮا(س) در ﻣﺎﺟﺮای ﻏﺼﺐ ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ افزود: ایشان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ، اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮك ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻼف ﻏﺮب ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﻗﻮای زن و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اوﺳﺖ، اﺳﻼم ﺣﺠﺎب را در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ زن و ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ زن ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ زن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻘﺶ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ مهم تر از ﻧﻘﺶ ﻣﺮد اﺳﺖ

"امیره برغل" مدیر مرکز «سکن للارشاد الاسری» از لبنان در بخش دیگری از نشست به اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن که ﺧﻠﯿﻔﻪ الله اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻮﻧﺚ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره کرد و بیان نمود: ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮد و زن ارزش وﺟﻮدی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان، آﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ که ﻧﻘﺶ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺮد ﻣﻬم ﺘﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﺷﺎی دﯾﮕﺮی را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎدر، ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻓﻀﻞﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺳﺖ.

امیره برغل در خصوص ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای زن تصریح کرد: ﺣﺠﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر زن در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ او ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش و اﻫﻤﯿﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آزادی زن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎنع ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آزادی زن ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎدره اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

 

a48cca1b1124d0067a614d21a1b98c76_356.jpg


ﺣﺠﺎب ﺳﻨﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی

"ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ژﯾﻠﺒﺮت زﻫﺮا ﮔﯿﻠﻮم" ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ زﻧﺎن اﻫﻞ ﺒﯿﺖ(ع) در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در این نشست ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﻋﻨﻮان کرد: ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ و زن ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ الهی اﺴﺖ، امام خمینی(ره) رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ارزش از زن ارائه دادند.

وی ادامه داد: ﻋﺪم درك ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ روﺳﺮی(حجاب زن ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺣﺠﺎب زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدی) ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ است، ﻫﺪف ﺣﻤﻼﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﯾﻦ بعد را رﻫﺎ ﮐﺮدند و دﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن را ﮔﺴﺘﺮش داده اند، در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮد.

وی سپس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽاش از اﺳﻼم آوردن و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم؛ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره کرد و گفت که ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺻﺒﺮ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺣﺠﺎب به عنوان ﺳﻼح و ﺳﻨﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

زندگی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ؛ وظیفه زنان مسلمان در عصر امروز

"زﯾﻨﺐ اوزوﮔﻮز" ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻟﻤﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ سخنران دیگر نشست بود که به زبان انگلیسی در دﻓﺎع از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب سخن گفت.

وی در خصوص وظایف زن مسلمان گفت: ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب و ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺮوز ﻏﺮب، زن را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻣﺪﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و آزادیﺧﻮاه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ هستیم.

ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻟﻤﺎن ادامه داد: وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

زﯾﻨﺐ اوزوﮔﻮز در پایان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﻼب ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻓﺰون و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آنها در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ به ﺑﺨﺼﻮص در ﻏﺮب اﺷﺎره کرد و خواستار ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون دﺧﺘﺮان ﺟﻮان به ﺨﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﺠﺎب شد.

زن ﺗﺠﻠﯽ رب است

"ام ﻓﺮوه ﻧﻘﻮی" ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ زﻫﺮا(س) از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ادامه نشست در مطلبی با موضوع «ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ» گفت: زن ﺳﮑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺷﺎﻫد ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ(س) و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ (س) ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺰل را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. زن ﺗﺠﻠﯽ رب اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ، زن ﻣﺮﺑﯽ و آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم خمینی(ره) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ زن ﻣﺪرس ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت و زنان طبق فرموده امام راحل باید در تربیت فرزندان صالح کوشا باشند، در ﺳﻮرهﻫﺎی ﻧﺴﺎء، اﺳﺮاء، ﻧﺤﻞ و ﺗﻮﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ زﻧﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﺎن داشت: اﯾﺠﺎد ﺑﺼﯿﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زنان باید ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و این که ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق بشر ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ

ارائه مطلبی در خصوص "تجاوزات حقوق بشری علیه زنان بحرینی" توسط "الهام شاکری" ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺑﺤﺮﯾﻦ، بخش دیگری از این نشست بود.

وی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ از ﺳﺎل 2011 ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻧﺪانﻫﺎ، ﺣﻤﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل، ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان و اﺧﺮاج از ﮐﺎر و ... پرداخت.

الهام شاکری سپس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ از ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ شده اند، ﺑﻪ ﻧﺎمشان به عنوان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺧﺼﻮص آنها ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره نمود ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ می توان به زندانی اندیشه "زﮐﯿﻪ اﻟﺒﺮﺑﻮری" 32 ﺳﺎﻟﻪ، "اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺼﺎﺋﻎ" ﻓﻌﺎل و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، "ﻧﺠﺢ ﯾﻮﺳﻒ" ﻓﻌﺎل ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ و "ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻨﺼﻮر" ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ اشاره کرد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻮان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ شد.

ﺣﺠﺎب ﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﻼم است

"فرح جعفری" مسئول بخش بانوان موسسه امام جعفر صادق(ع) در بمبئی هندوستان در این نشست گفت: امام خمینی(ره) فرمودند که از داﻣﻦ زن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﻣﯽرود، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﯾﮏ زن اﺳﺖ، ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ارزش زن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ ارزش ﺣﯿﻮاﻧﺎت از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان، ﺣﺠﺎب اﺳﺖ.

وی ادامه داد: ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ اروﭘﺎﯾﯽ از ﻃﻠﺒﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪ که چرا در اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آن ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮاب داد وﻗﺘﯽ ﺧﺎك، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺳﺮ راﻫﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﮐﻨﺎر آن رد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﻃﻼ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس گرانبهایی ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در دادﮔﺎه اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﺪه ای ﻣﻮاﻓﻖ و ﻋﺪه ای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن پرسید ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؟ او در پاسخ گفت که اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، درﻧﺪﮔﺎن آن را ﭘﺎره می کنند و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد، ﻫﯿﭻ درﻧﺪه ای ﺟﺮأت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد؛ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿن ﻄﻮر اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ زنان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺪی دراﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

مسئول بخش بانوان موسسه امام جعفر صادق(ع) در انتها خاطرنشان کرد: ﺣﺠﺎب ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﻼم، زﯾﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼم و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮای دین اﺳﻼم است؛ ﻟﺬا اﻣﺮوزه دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺮزﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ اﻟﮕﻮی زن ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ

"سیده وجیهه زهرا نقوی" مسئول جامعه خدیجه کبری(س) پاکستان آخرین سخنران نشست «ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب؛ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ» بود.

وی در سخنانی در خصوص تاثیر ﺣﺠﺎب ﺑﺮ روﺣﯿﻪ زن گفت: ﺣﺠﺎب ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺸﺨﺺ و آزادی زن اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ و ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﺎﻧﻪی ﻣﺎدی گرایان، ﻣﺎﯾﻪی اﺳﺎرت زن ﻧﯿﺴﺖ، زن ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ حجاب ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮدن آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن آن را از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ است، ﺧﻮدش را ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﺒﮏ و ﮐﻢارزش ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﺠﺎب مایه وﻗﺎر، ﻣﺘﺎﻧﺖ، ارزﺷﮕﺬاری و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﮐﻔﻪ ی آﺑﺮو و اﺣﺘﺮام اوﺳﺖ؛ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪر داﻧﺴﺖ و از اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد؛ حجاب ﺟﺰو نعمت های اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.

سیده وجیهه زهرا نقوی ادامه داد: زن، در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺮﻗﯽ، ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻨﺼﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺑﯽﻧﻘﺶ در ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزی و در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﺮﺑﯽ، به ﻤﺜﺎﺑﻪی ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ او ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ و اﺑﺰاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان و در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪ، اما ﺷﯿﺮزﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻮم، «زن ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ» اﺳﺖ.

وی خاطرنشان کرد: زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان زن ﺑﻮد، ﻋﻔﯿﻒ، ﻣﺤﺠﺒﻪ و ﺷﺮﯾﻒ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺘﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮد. ﺳﻨﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ، ﺳﻨﮕﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد. ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ مساله ی ﺣﺠﺎب، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن زن ﻧﯿﺴﺖ، بلکه این مساله، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼط ﺑﯽ ﻗﯿﺪو ﺷﺮط زن و ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ است، اختلاطی که ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺿﺮر زن و ﻣﺮد - به ﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺿﺮر زن – اﺳﺖ.

شایان ذکر است که به دنبال ممنوعیت حجاب و اجباری شدن سیاست‌های تغییر لباس در دوران پهلوی اول (رضا خان) در سال 1314، آیت‌ الله العظمی «سید حسین طباطبایی قمی» جهت مذاکره با شاه وقت در مورد این سیاست‌ها راهی تهران شد؛ اما ایشان در تهران در حصر قرار گرفت و ممنوع‌الملاقات شد.

در 21 تیرماه 1314 مردم مشهد در اعتراض به این اقدام حکومت، در مسجد گوهرشاد تجمع کردند. این تحصن با حضور قوای نظامی به شدت سرکوب و بیش از 1600 نفر شهید و زخمی شدند. شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران، روز 21 تیرماه را به عنوان "روز عفاف و حجاب" نام‌گذاری کرده‌ است.

نشست «عفاف و حجاب؛ سمبل عزت و کرامت» به صورت مجازی برگزار می‌شود

نشست «عفاف و حجاب؛ سمبل عزت و کرامت» به صورت مجازی برگزار می‌شود

بنياد حجاب وعفاف به مناسبت سالگرد فاجعه كشتار خونين مسجد گوهرشاد در شهر مشهد مقدس با همكارى رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در لبنان و مجمع جهانی اهل بیت(ع) نشستی به صورت مجازی با عنوان «عفاف و حجاب؛ سمبل عزت و کرامت» برگزار می کند.

این نشست در روز شنبه 21 تیر 1399 در ساعت 21:30 به وقت تهران با حضور 12 نفر از بانوان فعال فرهنگی از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آلمان، لبنان، گینه کوناکری، مالی، هندوستان و پاکستان برگزار خواهد شد و مجری آن خانم "سوزان خلیل" از روزنامه نگاران لبنان است.

علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند برنامه zoom cloud meeting را بر روی تلفن همراه یا کامپیوتر خود نصب کنند و از طریق رمز ورود 8949085275 وارد جلسه شوند یا این که از طریق لینک https://us04web.zoom.us/j/2750858949 نشست را دنبال کنند.

شایان ذکر است که به دنبال ممنوعیت حجاب و اجباری شدن سیاست‌های تغییر لباس در دوران پهلوی اول (رضا خان) در سال 1314، آیت‌ الله العظمی «سید حسین طباطبایی قمی» جهت مذاکره با شاه وقت در مورد این سیاست‌ها راهی تهران شد؛ اما ایشان در تهران در حصر قرار گرفت و ممنوع‌الملاقات شد. در 21 تیرماه 1314 مردم مشهد در اعتراض به این اقدام حکومت، در مسجد گوهرشاد تجمع کردند. این تحصن با حضور قوای نظامی به شدت سرکوب و بیش از 1600 نفر شهید و زخمی شدند. شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران، روز 21 تیرماه را به عنوان "روز عفاف و حجاب" نام‌گذاری کرده‌ است.

 

8818d3addd371b31ef680a26ebc44b93_886.jpg

 

برگزاری چهارمین همایش حقوق بشر آمریکایی با مشارکت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

برگزاری چهارمین همایش حقوق بشر آمریکایی با مشارکت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

یکشنبه, 15 تیر 1399

مجمع جهانی صلح اسلامی در راستای اهداف و آرمان‌های بشردوستانه خود همانند ساله گذشته با جمعی از نخبگان خارجی و داخلی، چهارمین همایش حقوق بشر آمریکایی را مقارن با سالروز سقوط هواپیمای مسافری ایران در سال ۱۳۶۷، به‌صورت مجازی (وبینار) برگزار می‌کند.

«داود عامری» دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی با توجه به وقایع و حوادثی که از آمریکا و در اعتراض به نقض حقوق اولیه انسان‌ها شروع شد و دامنه آن بسیاری از کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر را فراگرفته، معتقد است امروز دیگر جهان به‌خوبی شاهد موارد مهم نقض حقوق بشر توسط زورگویان و مدعیان حقوق بشر در اقصی نقاط جهان و بیزاری از آن است.

وی افزود: یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا، حمله موشکی ناو جنگی این کشور در خلیج‌فارس به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ تیرماه سال ۱۳۶۷ بود که منجر به شهادت ۲۹۰ مسافر و خدمه این پرواز شد و در دنیا همانند یک لکه ننگ، روی سردمداران آمریکایی را تا ابد سیاه کرده است.

عامری ادامه داد: حمایت‌های این کشور از گروه‌های تروریستی همانند داعش و القاعده که غیرنظامیان و زنان و کودکان بسیاری را در سرزمین‌های اسلامی به قتل رسانده‌اند، حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی که با محاصره نوار غزه زنان، کودکان و غیرنظامیان بسیاری را در تأمین ضروریات زندگی با مشکل مواجه ساخته است، تحریم‌های غذایی و دارویی به‌ویژه در شرایطی که بیماری خطرناک کرونا جان هزاران انسان را در ایران و سایر کشورهای جهان تهدید می‌کند، همگی مواردی از نقض حقوق اولیهٔ انسان‌ها هستند که توسط مدعیان حقوق بشر صورت می‌گیرد.

وی گفت: هرچند این‌گونه نقض و تهدیدات حقوق بشر در جهان سابقه‌ای دیرینه دارد اما ضروری است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این زمینه، به‌سرعت دست‌به‌کار شده و با اقدامات قانونی و متعدد مانع از تهدید و نقض حقوق و کرامت انسانی در جهان شوند.

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی ادامه داد: وقایع امروز که در داخل آمریکا در حال وقوع است به‌وضوح نشان داد که دولتمردان آمریکا هنوز کمترین اعتنایی به حقوق شهروندان خود نیز ندارند و در راستای اهداف سلطه‌طلبانه و زورگویانه خود حاضرند حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها را با عناوین مختلف ازجمله سیاه‌پوست بودن و ... زیر پا گذارند.

عامری گفت: ضرورت دارد که همه انسان‌های آزاده و نخبگان و آزادی خواهان جهان در راستای افشا کردن موارد نقض حقوق بشر توسط دولتمردان آمریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر، به پا خیزند و تا احقاق حقوق حقه همه انسان‌ها فارغ از نژاد، قومیت و مذهب با هر چه در توان دارند، تلاش کنند.

همایش مجازی حقوق بشر آمریکایی با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز ـ شنبه ۱۴ تیر ۹۹ ـ ساعت ۱۸ برگزار و از طریق لینک https://www.aparat.com/iwpeace/live در دسترس است.

آیت الله رمضانی: امام صادق(ع) نقش بسیار مهم و برجسته‌ای در احیاء نام سیدالشهداء و نهضت عاشورا داشت

آیت الله رمضانی: امام صادق(ع) نقش بسیار مهم و برجسته‌ای در احیاء نام سیدالشهداء و نهضت عاشورا داشت

مسئله زنده نگاه داشتن و تلاش در جهت زنده نگاه داشتن حادثه عاشورا و فلسفه این که چرا حادثه عاشورا جاودانه باقی مانده است، عوامل مختلفی دارد که یکی از عوامل کلیدی و اساسی در ماندگاری عاشورا، سیره معصومین(ع) و از آن جمله وجود مقدس امام صادق(ع) است. امام صادق(ع) در فرصت طلایی که به وجود آمد، توانست پیام های ناگفته حسین بن علی(ع) را منتقل کند. ایشان در سایه تعالیم گفتاری و عملی این کار را انجام دادند و تمام تلاش‌شان این بود که حادثه عاشورا را زنده نگاه بدارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در همایش بین المللی مجازی "نهضت حسینی در مکتب امام صادق(ع)" در سخنانی به نقش امام صادق(ع) در احیای نهضت حسینی پرداخت.

متن بیانات کامل آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ

ثم الصلاه و السلام و التحیه و الاکرام علی سیدنا و نبینا ابالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیته الطبیبین الطاهرین المعصومین
شهادت امام صادق علیه السلام را به همه‌ی علاقمندان، دوستان، پیروان، محبین آن امام عزیز تسلیت عرض می کنم. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق دهد تا پیرو مکتب امام جعفر صادق علیه الصلاه والسلام باشیم و بتوانیم آموزه‌هایی را که از آن حضرت به ما رسیده در بخش‌های وارد زندگی خود کرده و از پیروان و شیعیان واقعی باشیم؛ همانطوری که حضرت فرمودند مصداق این روایت باشیم : "من كان عاقلا فهما فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا" و ان شاء الله بتوانیم در حقیقت این ویژگی هایی که آن حضرت از ما طلب می کند را داشته باشیم.

موضوع بحث در مورد چرایی احیای نهضت عاشورا در مکتب امام صادق علیه الصلاه و السلام است.

اینجا دو نکته را باید مورد اشاره قرار بدهم: اول در مورد اینکه عاشورا چه مکتبی بود و اینکه امام صادق علیه السلام در احیای این حادثه‌ی عظیم چه نقشی داشت؟

در کتب تاریخی، حادثه عاشورا که تلخ ترین حادثه در میان انبیا و اولیای الهی بوده در یک روز و در سال 61 هجری اتفاق افتاد؛ امّا این رویداد پیشینه‌ هایی دارد و اتفاقاتی رخ داد که اینها منتهی به وقوع این حادثه تلخ شد. 30 سال از رحلت پیامبر(ص) نگذشته بود که قرآن صامت را بالای نیزه بردند و خواستند از آن استفاده ابزاری کنند و 50 سال از رحلت پیامبر(ص) گذشت و سر قرآن ناطق یعنی امام حسین علیه السلام را بالای نیزه کردند. می شود از حادثه عاشورا الگو گرفت. امام حسین(ع) امام مسلمان ها، امام محبین اهل بیت(ع) و بلکه امام البشر و امام الانس و الجن است. نقش امامت اقتضا می کند که باید الگو باشد. همه ائمه(ع) می توانند برای همه انسان ها الگو باشند. البته برخی بیشتر و بهتر می توانند از این الگو استفاده کنند. آنهایی که به لحاظ فکری، عقیدتی و اخلاقی به امام علیه السلام نزدیک هستند، قطعاً بیشتر می توانند الگو بپذیرند و رفتار و کردارشان با رفتار اهل بیت علیهم السلام منطبق باشد. گرچه در بعد شناخت ضعیف هستیم و این امکان برای ما نیست که درباره ائمه(ع) آنگونه که هستند شناخت پیدا کنیم و هم نمی توانیم ممثل، نماینده و مظهر تام اهل بیت علیهم السلام بشویم.

هر کسی به اندازه ظرفیت خود می تواند این جایگاه را پیدا کرده و در مسیر سیره علمی و عملی ائمه(ع) حرکت کند. به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه: "اعینونی بورع و اجتهاد و عفّة و سدادٍ"؛ در عفت، پاکدامنی و استواری من را کمک کنید. بالاخره باید ما این مسیر را طی کنیم تا هر کسی به اندازه ظرفیت خود بتواند استفاده کند. لذا امام حسین علیه السلام می فرماید : "ان لَكُمْ فِيّ الأُسْوَةٌ" من برای شما اسوه هستم. امام حسین(ع) در ابعاد و در موضوعات مختلف هم برای شیعیان، هم برای مسلمانان، هم برای پیروان ادیان و هم برای کل بشر می تواند اسوه باشد. وقتی که عاشورا را تحلیل می‌کنیم، عاشورا مواجهه‌ی دو جریان عقل و جهل با هم بود. البته جهل اینجا به معنای نادانی نیست چون بعضی‌ از نیروهای عمربن سعد می دانستند که حسین بن علی(ع) امام است؛ جهل در اینجا به معنای دنیا طلبی، دنیا پرستی، جاه طلبی است و اینکه انسان در مسیر استکبار قدم برداشته و مسیرش غیر انسانی باشد. جهل در برابر عقل است؛ عقلی که تدبیرکرده و آدمی را هم در دوراندیشی هم در نزدیک اندیشی به سوی خدا و عبودیت دعوت می کند. "اَلعَقلُ‌ ما عُبِدَ بِهِ‌ الرَّحمنُ‌ وَ اکتُسِبَ بِهِ الجَنان ". ما در عاشورا دو جبهه را می بینیم؛ جبهه عقل و جبهه جهل. فرماندهی جبهه عقل را امام حسین علیه السلام و فرماندهی جبهه جهل را یزید علیه اللعنه عهده دار بود. عاشورا مواجهه اسلام ناب و اسلام اموی بود. اسلام نابی که اسلام عقلانی و معنوی است. اسلامی که در آن فضیلت وجود دارد. اسلامی که آموزه‌های دینی به معنای دقیق، عمیق و جامع کلمه می تواند در آن معنا پیدا کرده و جلوه گری کند. در مقابل اسلام اموی، اسلام ابزاری، اشرافی و ظلم پذیر است؛ اسلامی است که آن را برای تثبیت و استقرار قدرت می خواستند. آنها این را می خواستند به جامعه تحمیل کنند؛ به نوعی اسلام استبداد بود و هر ویژگی که در جریان استکبار وجود دارد در اسلام اموی وجود داشته است. اسلام تبعیض و اسلام بی عدالتی بود. اسلامی بود که برای یک طبقه خاص فقط توجه داشت و آن طبقه اشراف بود.

پس در حقیقت عاشورا، مواجهه اسلام ناب و اسلام اموی بود؛ مواجهه فضائل و رذائل بود. محور فضیلت ها در سپاه امام حسین(ع) و محور رذیلت ها در سپاه یزید بود. یعنی در سپاه یزید بی غیرتی، بی حمیتی، شهوت قدرت و شهوت مال بود و در مقابل در سپاه امام حسین(ع) همه فضیلت ها تحقق پیدا کرده بود؛ حکمت، معرفت، عفت، وفاداری، ایثار، عشق صداقت و هر چیزی که به عنوان فضیلت انسانی محسوب می شد در لشکر امام حسین(ع) بود. عاشورا مواجهه دنیاپرستی و آخرت گرایی بود. عده ای دنیاپرست و عده ای آخرت گرا و آخرت محور بودند. عاشورا احیاء مقاومت در برابر زر و زور و تزویر بود. عاشورا درس دینداری به معنای واقعی در مقابل دینداری لقلقه زبان بود و دینداری واقعی را به بشریت آموخت. چون خیلی ها زمانی که قدرت و مال شان را داشته باشند دنبال دین بودند و دین لقلقه زبان شان بود "و الدین لعق علی السنتهم". "فاذا محصوا بالبلا قل الدیانون" و وقتی که مورد آزمایش قرار می گرفتند دینداران کم می شوند. عاشورا مواجهه دو نوع امامت بود: امامت حق و امامت باطل. در رأس امامت حق، حسین بن علی علیه السلام و در رأس امامت باطل، یزید بود. عاشورا تجمیع حماسه و عرفان به معنای دقیق کلمه بود. عاشورا بهترین الگو برای مسئولیت پذیری بود. عاشورا به نوعی صحنه تکلیف مداری و وظیفه شناسی بود. عاشورا صحنه عرفان و فداء فی الله بود. در سپاه یزید و سپاه حسین علیه السلام فناء در افعال و صفات و ذات را می بینیم. "تسلیماً لامرک"، "رضاً لقضائک"، "لامعبود سواک"، " غیاث المستغیثین". لذا عاشورا یک مکتب بود و باعث شد که دین به معنای واقعی کلمه و آنچه که پیامبر(ص) آوردند احیاء شد. اگر عاشورا نبود، معلوم نبود که دین و نام پیامبر(ص) زنده بماند. عاشورا چنین نقشی در جامعه اسلامی، در جامعه مسلمان و در میان مسلمانان داشته است.

نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که عاشورا باید احیاء شود و زنده بماند. نقش حضرت امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در معرفی عاشورا همین بوده است. آنچه که مهم است و باید به آن توجه داشته باشیم، این است که امام صادق(ع) نقش برجسته ای در احیاء این نهضت داشته است. البته امام حق حیات دینی به همه ما دارد. وقتی که دقت می کنیم درباره آنچه که از امام صادق نقل شده، حدود هزار روایت در رابطه با امام حسین علیه السلام وجود دارد؛ یعنی گنجینه عظیمی است که این ها را انسان می تواند در پنجاه عنوان تقسیم کند که ذیل هر کدام روایات متعددی قرار می گیرد.

امام حسین(ع) باید در یاد باشد، نام امام حسین(ع) باید احیاء شود، تربت امام حسین باید زنده بماند و باید برای امام حسین(ع) گریه کرد. حتی روایات مشهوری که درباره گریه است از امام صادق نقل شده است. "انا قتیل العبره". خیلی از روایت های مربوط به واقعه کربلا از امام صادق(ع) نقل شده است. مثل: قصه زهیر بن قین، قصه جناب حر، قصه حضرت قاسم (ع) و بسیاری از قصص دیگر که در تاریخ وجود دارد، از امام صادق(ع) نقل شده است.
چهارده زیارت مطلقه داریم که در هر جا و زمانی می شود آنها را ادا کرد که همه این چهارده زیارت مطلقه از امام صادق علیه السلام نقل شده است.

تک تک این احادیث حکایت می کند که به هیچ وجه نباید کربلا را فراموش کرد. حتی زمانی که از امام صادق(ع) سوال می کنند که اندازه کربلا چه مقدار است؟ می فرماید: "فی فرسخ فی فرسخ فی فرسخ" یعنی امام صادق(ع) آنقدر وسیع می گیرد که همه حضور پیدا می کنند. بعضی ها حتی مکه مشرف نمی شدند، می آمدند پیش امام صادق(ع) می گفتند که حالا چون مکه نبود به زیارت امام حسین(ع) مشرف شدیم. می فرمود: آنهایی که به زیارت خانه خدا مشرف شدند و به زیارت حسین(ع) مشرف نشدند، حق و حقوق ما را به جا نیاورده¬اند. می فرمود که اگر من آنچه که در ثواب این زیارت است را نقل کنم چه بسا مردم حج را ترک کنند. در برخی از روایات می بینیم که زیارت امام حسین(ع) مساوی با ده حج، صد حج و هزار حج است. البته امام صادق(ع) به حَسَب درک راوی، این نکته ها را مورد اشاره قرار می دادند. همه اینها اشاره می کند به اینکه این نام و این نهضت و این اهداف باید زنده بماند. امام حسینی که "وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَك َمن الْجَهَالَةِ و حَيرةِ الضَّلَالَة" باید مکتبش و نامش زنده بماند تا بشریت از آن بهره مند شوند.

روایاتی درباره گریه بر سیدالشهدا نقل شده که "من فی الجنه و النار" آنهایی که بهشت و جهنم بودند، برای حسین گریه کردند "و من فی الهواء" و آنهایی که در آسمان و زمین برای حسین گریه کردند. اینها از امام صادق منقول است.
اگر گذری بر این روایات داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که امام صادق(ع) در احیاء نهضت عاشورا و نام، زیارت و تربت حسین(ع) و کربلا نقش بسیار بسیار مهمی داشته است. شاید بشود گفت که ایشان مهمترین نقش را در این عرصه داشته و کلمات مهمی از ایشان به دست ما رسیده است.

درباره کربلا و بیت المقدس امام صادق(ع) می فرماید: کربلا از خاک بیت المقدس است. درباره فرات و کربلا ایشان می فرماید که سرزمین کربلا و آب فرات اولین سرزمین و نخستین آبی بودند که خداوند به آنها قداست و شرافت بخشید.
کربلا کعبه انبیاء است. "لیس نبی فی السماوات و الارض" هیچ پیامبری نبوده مگر آنکه از خدا درخواست می کردند که به آنها اجازه داده شود تا به کربلا بروند. "ما من نبی و قد زار قبر الحسین" در کتاب کامل الزیارات هم آمده است: "ففوج ینزل و فوج یعرج"

کربلا مطاف فرشتگان است. "لیس من ملک فی السموات و الارض الا یسئلون الله ان یوذن لهم فی زیارت الحسین" هیچ فرشته ای در آسمان و زمین نبود، مگر اینکه از خدا اجازه می گرفتند برای اینکه به زیارت امام حسین(ع) مشرف بشوند. "ففوج ینزل و ففوج یعرج"

امام صادق(ع) در روایتی می فرماید که راه بهشت از کربلاست و کربلا دری از درهای بهشت است. کربلا حرم امن است. "ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکه حرما".

امام صادق(ع) سفارش فرموده اند که به زیارت بروید آن هم همیشه به زیارت مشرف بشوید. امام صادق(ع) می فرماید: کربلا بارگاه مبارک است. درباره شهادت و زیارت، امام صادق(ع) فرمودند که مرقد امام حسین(ع) را زیارت کنید و با ترک زیارت به او ستم نورزید چرا که او سید جوانان بهشت است. در تعبیر امام صادق(ع) زیارت، بهترین کار و به عنوان سفر نور دانسته شده است. شرط شرافت به این است که انسان به زیارت مشرف شود. می فرمایدکسی که در همسایگی پیامبر(ص) و در کنار علی(ع) و فاطمه(س) باشد، زیارت امام حسین را ترک نکند. زیارت را در برخی جاها به عنوان فریضه الهی و از حقوق رسول خدا(ص) دانسته اند.

کربلا کعبه کمال است. در تعبیر دیگر امام صادق(ص) می فرماید زیارت امام را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز همین سفارش را داشته باش تا خدا عمرت را دراز و طولانی و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده کند و نمیری مگر با شهادت. این حدیث، حدیث بسیار زیبایی است که باید به آن توجه کنیم.

در تعبیرهای امام صادق(ع) آمده است که باید مکتب و نهضت عاشورا زنده بماند و از هر آنچه که در این احیاء نقش داشت امام صادق(ع) استفاده می کرد. این حدیث به حدیث محبت، معروف است که از امام صادق علیه السلام آمده است که "من ارادالله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و زیارته" هرکس که خدا خیرخواه او باشد، محبت حسین(ع) و زیارت اش را در دل او قرار می دهد و "من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته"؛ هرکسی که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین و خشم زیارتش را در او قرار می دهد.

یاد، نام و زیارت حسین(ع) می تواند کوی معراج باشد. درباره زیارت عاشورا آمده است: هرکس که امام حسین(ع) را در روز عاشورا زیارت کند "وجب له الجنه" بهشت بر او واجب می شود.نقل شده انسان وقتی به زیارت امام حسین(ع) مشرف می شود به نورانیت می رسد، حجاب ها پاره شده و از بین می رود. همه اینها حکایت می کند که باید این مکتب احیاء شود.

وقتی عاشورا می شد حالت غم به امام صادق(ع) دست می داد و حتی برای سیدالشهداء مجلس روضه می گرفت و اشک می ریخت. افرادی در محضر امام، شعر می خواندند، مرثیه ثرایی می کردند و امام صادق(ع) می گریست. لذا آن حضرت نام و یاد حسین(ع) را احیا کرد. تربت حسین، دعای تحت القبه، اجابت دعا تحت القبه، شفاء در تربت و بسیاری از این روایاتی که به ما رسیده از امام صادق ع است؛ چرا؟ برای اینکه عاشورا باید زنده بماند و این مکتب باید احیاء شود.

اگر عاشورا زنده بماند، یعنی عقلانیت، معنویت، حکمت، وفاداری، ایثار و هر فضیلتی احیاء خواهد شد. عاشورا اگر زنده بماند انسان به معنای واقعی پیروی خود را از قرآن و عترت نشان می دهد. عاشوار وقتی که زنده بماند یعنی اسلام ناب زنده است. اگر عاشورا زنده بماند، یعنی مقابله با ستم؛ و مقابله با زر و زور و تزویر زنده است؛ احیای عاشورا یعنی تقابل با اسلام های ابزاری، با اسلام اشرافی، مقابله با تبعیض و بی عدالتی. وقتی که عاشورا زنده بماند یعنی عدالت زنده خواهد ماند. از این جهت عاشورا می تواند برای ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه مقدمه باشد که آن حضرت می فرماید "انا املأ الارض قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا"

از خداوند بزرگ می خواهیم که به همه ما توفیق دهد تا بتوانیم از عاشورا به معنای درست کلمه درک داشته باشیم و از مکتب امام صادق(ع) به معنای دقیق کلمه بهره مند شویم.

این جمله را هم عرض کنم که امام صادق(ع) برخی از روضه ها را می خواندند و از ایشان نقل شده که: جایی که اباعبدالله(ع) خسته شد، تنها بود یک لحظه استراحت کرد؛ سنگ را پرتاب کردند و برای اینکه با پیراهن خون ها را پاک کند، تیر سه شعبه آمد.

خدایا ما را توفیق بده تا بتوانیم این مکتب را به درستی بفهمیم و درک کنیم . پروردگارا به همه ما توفیق بده که این مسیر را بشناسیم و در این مسیر حرکت کنیم و ان شاء الله حشر ما با پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام باشد و بتوانیم از برکات وجودی مکتب امام صادق(ع) خصوصا در احیاء نهضت و نام و یاد حسین(ع) بهره مند شویم و استفاده کنیم.

و السلام علینا و علیکم و رحمه الله و برکاته

گفتنی است همایش بین‌المللی نهضت حسینی در مکتب امام صادق(ع) به همت ستاد فرهنگی اربعین، روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به صورت مجازی در مؤسسه رواق تاریخ و اندیشه معاصر برگزار شد.

موضوع‌های مطرح در این همایش شامل؛ سیره و راهبرد امام صادق(ع) در احیا و بزرگداشت نهضت امام حسین(ع)، مهندسی فرهنگی گفتمان عاشورا در مکتب امام صادق(ع)، ساخت نظام معرفتی نهضت امام حسین(ع) در مکتب امام صادق(ع)، فرهنگ زیارت و عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در مکتب امام صادق(ع)، امام صادق(ع) و اربعین حسینی، پیوند نهضت امام حسین(ع) با نهضت فرهنگی و علمی امام صادق(ع) و فرصت‌ها و ظرفیت‌های عصر امام صادق(ع) و نهضت امام حسین(ع) بود.

معرفی نهضت عاشورا در ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی بین‌المللی به ۱۰ زبان‌ زنده دنیا

معرفی نهضت عاشورا در ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی بین‌المللی به ۱۰ زبان‌ زنده دنیا

مؤسسه الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد عاشورا وابسته به مجمع جهانی اهل بیت(ع) در یک برنامه مشترک نسبت به تولید ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی بین‌المللی در خصوص معرفی شخیصت والای امام حسین(ع) و نهضت عاشورا به 10 زبان‌ زنده دنیا، همکاری می‌کنند.

حجت‌الاسلام «محمد اسدی‌موحد»، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در محل بنیاد بین‌المللی عاشورا با حجت الاسلام و المسلمین «محمدحسن اختری»، مدیرعامل این بنیاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، اسدی‌موحد هدف از برگزاری این جلسه را بررسی زمینه‌های همکاری مشترک فی مابین بنیاد بین‌المللی عاشورا و مؤسسه بین‌المللی الهدی برشمرد و آمادگی این مؤسسه را در جهت همکاری، تشریک مساعی و هم‌افزایی در زمینه اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، مطبوعاتی و ترجمه آثار فاخر در معرفی فرهنگ عاشورایی به مخاطبان بین‌المللی در بستر مبادلات فرهنگی، اعلام کرد.

مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی الهدی آمادگی این مؤسسه در جهت همکاری با بنیاد بین‌المللی عاشورا و کمک به معرفی اهداف و خدمات این بنیاد به شیعیان و سایر مخاطبان بین‌المللی و نیز ترجمه و انتشار آثار فرهنگی و تولیدات مکتوب این بنیاد در حوزه ادبیات عاشورایی و معرفی نهضت جهانی و جاودان سید و سالار آزادگان عالم حضرت امام حسین(ع) با رویکرد معرفی تمدن نوین اسلامی از بیان اندیشمندان آزاد اندیش مسلمان و غیر مسلمان در عرصه بین‌الملل را اعلام کرد.

اختری هم در سخنانی، ضمن قدردانی از فعالیت‌های مؤسسه الهدی در حوزه تولید و انتشار نشریات بین‌المللی و آثار مکتوب به زبان‌های متنوع، خدمات فرهنگی بین‌المللی مؤسسه الهدی را ارزشمند و تأثیرگذار ارزیابی کرد.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی عاشورا آمادگی این بنیاد را برای همکاری همه جانبه با مؤسسه الهدی در زمینه فعالیت‌های مشترک فرهنگی، مطبوعاتی، انتشاراتی و هنری با رویکرد پاسخگویی به نیازهای فرهنگی مذهبی مخاطبان برون‌مرزی اعم از شیعیان، مسلمانان سایر مذاهب و پیروان سایر ادیان در راستای معرفی پیام جهانی نهضت عاشورا و قیام حق طلبانه حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) با ادبیات روز و مبتنی بر حوادث و رخدادهای فرهنگی سیاسی دنیای معاصر خصوصا نهضت‌های حق طلبانه و عدالت خواهانه نو پدید، اعلام کرد.

در این نشست، طرفین ضمن تبیین راهبردها و اهداف مشترک در خصوص گسترش زمينه‌های همكاری، همفكری و هم‌افزایی مقرر شد کارگروه‌های کارشناسی نسبت به تدوین راهکارهای عملی در جهت توزیع و معرفی آثار فرهنگی، ادبی و هنری جهت تبیین و تشریح قیام امام حسین(ع)، فرهنگ عاشورا، ظلم ستیزی و عدالت طلبی برای مخاطبان شیعه، مذاهب اسلامی و سایر ادیان در عرصه بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی مؤسسه الهدی در جهت معرفی فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی و اسلامی و پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محوریت معرفی مؤلفه‌های عاشورایی تمدن نوین اسلامی اقدام کنند.

* توزیع ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی با بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطی رایزنی‌های فرهنگی ایران

در پایان این نشست مقرر شد؛ برای آغاز همکاری مشترک، با توجه به در پیش بودن ایام عزاداری در دهه اول محرم و عاشورای حسینی، بخش علمی بنیاد بین‌المللی عاشورا نسبت به تهیه و تألیف مقالات تحقیقی، تبلیغی و ترویجی پیرامون معرفی شخیصت والای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و معرفی نهضت عاشورا و مؤلفه‌های ظلم ستیزی، حق طلبی و آزادگی در این نهضت از منظر آراء و اندیشه‌های دانشمندان و اندیشه ورزان مسلمان و غیرمسلمان که در این زمینه قلم زده و یا صاحب رای و نظر هستند، اقدام و در یک برنامه مشترک نسبت به تولید ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی بین‌المللی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، سواحیلی، هوسایی، مالایو، اسپانیولی و ... حداکثر تا ده زبان زنده دنیا توسط مؤسسه الهدی اقدام شود.

همچنین، در ایام دهه اول محرم سال جاری از طریق فضای مجازی و چاپ و انتشار نسخه‌های مکتوب منتشر و در اختیار علاقه‌مندان بین‌المللی در گروه‌های مختلف مخاطبان اعم از اساتید دانشگاه و حوزه، عموم مردم، زنان و خانواده، کودک و نوجوان و سایر سطوح مخاطبان از طرق مختلف از جمله ظرفیت ارتباطی رایزنی‌های فرهنگی کشورمان در خارج از کشور قرار گیرد.

گفتنی است؛ در راستای توسعه هم‌افزایی بین بنیاد بین‌المللی عاشورا و مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی و به منظور ترویج فرهنگ اسلام ناب و تمدن ایرانی اسلامی و تجهیز کتابخانه بین‌المللی عاشورا یک دوره کامل از منشورات فاخر مؤسسه الهدی به این بنیاد بین‌المللی، اهداء شد.

خسروپناه: حرکت‌های جهادی در ایران در ایام کرونا، معلول عقلانیت حکیمانه است

خسروپناه: حرکت‌های جهادی در ایران در ایام کرونا، معلول عقلانیت حکیمانه است

سه شنبه, 13 خرداد 1399

از سلسله نشست‌های انتقال دانش، نشستی با موضوع "مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا" توسط گروه فلسفه و عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری اداره تعاملات علمی و بین‌المللی پژوهشگاه عصر دیروز ـ دوشنبه 12 خردادماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد و عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه اظهار داشت: امکان دارد کرونا مثل سارس رو به ضعف رفته و نابود شود و قرائن هم این را نشان می دهد. همچنین این امکان وجود دارد که یک بار دیگر کرونا فعال شود و اگر اینگونه باشد، مسئولیت ادیان جدی خواهد بود.

حجت‌الاسلام دکتر «عبدالحسین خسروپناه» درباره تأثیر کرونا بر اجتماع اظهار داشت: در این چند ماه که کرونا جهان را فراگرفته تغییرات اجتماعی زیادی را شاهد هستیم. در این وضعیت انسان به شدت فردگرا شده در حالی که ادیان بر ارتباطات اجتماعی تأکید می کنند.

وی افزود: کرونا بحران معنا در رابطه انسان با خود، چالش بندگی در رابطه انسان با خدا، بحران محیط زیستی در رابطه انسان با محیط زیست و بحران روابط اجتماعی در روابط انسان با انسان ایجاد کرده است.

خسروپناه عنوان کرد: بشر در دنیای مدرن با عقلانیت ابزاری و سکولار به عقلانیت خودبنیاد ایمان آورده است و در این صورت حضور خدا کمتر شد. غربی ها گفتند که خدا در حیات اجتماعی مدرن حضور ندارد و این ویروس محصول تصرفات بی رویه انسان در طبیعت است.

وی با تأکید بر جایگزینی عقلانیت حکیمانه به جای عقل خودبنیاد گفت: انسان محتاج عقلانیت حکیمانه است و این مبتنی بر تفکری است که انسان را به بندگی و عشق و محبت به خدا سوق می دهد. ما عقلانیت حکیمانه را در جریان کرونا دیدیم. انسان هایی که عقلانیت حکیمانه داشتند احساس مسئولیت کردند و وارد میدان شدند. در حالی که در برخی کشورها مردم با اسلحه فروشگاه ها را غارت می کردند و این معلول عقلانیت سکولار است، در ایران شاهد بودیم که برخی طلاب برای کفن و دفن متوفیان رونا جان خود را به خطر انداختند و حرکت های جهادی معلول عقلانیت حکیمانه است.

گفتنی است نشست "مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا" با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد و آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) یکی از ارائه کنندگان در این نشست مجازی بود.

استفان شفر: کرونا ساخته بشری است/ افرادی که به بشریت کمک می‌کنند را بشناسیم

استفان شفر: کرونا ساخته بشری است/ افرادی که به بشریت کمک می‌کنند را بشناسیم

سه شنبه, 13 خرداد 1399

از سلسله نشست‌های انتقال دانش، نشستی با موضوع "مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا" توسط گروه فلسفه و عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری اداره تعاملات علمی و بین‌المللی پژوهشگاه عصر دیروز ـ دوشنبه 12 خردادماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر «استفان شفر» پژوهشگر مطالعاتی قرآنی جامعه‌المصطفی در این نشست اظهار داشت: کرونا ساخته بشری است و در این شکی وجود ندارد.

وی افزود: یک درصد سرمایه‌داران جهانی و فرصت‌طلبان در حال نابودی و به سلطه کشاندن ۹۹ درصد بقیه مردم دنیا هستند. برای نمونه مجموعه بیل گیتس سرمایدار معروف آمریکایی در حال تولید واکسن هستند و از این کار درآمد هنگفتنی به دست خواهند آورد و درآمدزدایی خواهند داشت. در قرآن هم بیان شده، افرادی در حال مکر و حیله در دنیا هستند، ولی خداوند حتماً فائق می‌شود، لذا کاپیتالیست‌های یک درصد کاری از پیش نخواهند برد و به مکر الهی گفتار می‌شوند.

پژوهشگر مطالعاتی قرآنی جامعه‌المصطفی با اشاره به آمار متبلایان و فوتی های کرونا اظهار داشت: اگر آمار کشور ایتالیا را نگاه کنیم، از صد درصد فوتی ها فقط چهار درصد به دلیل کرونا می میرند و بقیه به خاطر مشکلات دیگر و نارسایی ها از دنیا می روند.

وی در پایان اظهار داشت: طبق آیات شریفه قرآن، باید در این برهه حساس فرعون و ساحران زمانه، همچنین افرادی که می خواهند به بشریت کمک کنند را بشناسیم. به نظر بنده، رئیس جمهور آمریکا، نفر چندم در تحولات دنیا است و افرادی پشت پرده هستند که افکار وی را مدیریت می‌کنند.

گفتنی است نشست "مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا" با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد و آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) یکی از ارائه کنندگان در این نشست مجازی بود.

زهرا حسنین: ترویج مثبت گرایی، وظیفه عالمان دینی در بحران کرونا است

زهرا حسنین: ترویج مثبت گرایی، وظیفه عالمان دینی در بحران کرونا است

سه شنبه, 13 خرداد 1399

از سلسله نشست‌های انتقال دانش، نشستی با موضوع "مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا" توسط گروه فلسفه و عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری اداره تعاملات علمی و بین‌المللی پژوهشگاه عصر دیروز ـ دوشنبه 12 خردادماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست مجازی سرکار خانم دکتر سیده «زهرا حسنین» پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا بحث خود را به مکلّف و تکلیف در بحران کرونا اختصاص داد.

وی اظهار داشت: ما در بحث کرونا بیشتر دیگران را مسئول می دانیم تا خود را و افراد قربانی و آسیب دیده از کرونا، پزشکان و پرستاران که در خط مقدم هستند، افرادی که از انسانیت بویی نبرده و با کرونا تجارت می کنند و نخبگان و روحانیونی که به کمک دیگران می شتابند، مکلفین بحران کرونا هستند و از این چهار گروه، رهبران دینی و سیاسی مسئولیت زیادی دارند.

پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا با تأکید بر اینکه باید خروجی عملی از این وبینار مشخص باشد، افزود: مهمترین مسئولیت، مسئله یابی و پس از آن ارائه راه حل مسئله است. باید واقعیت را درک کنیم و با صرف سخن گفتن نمی شود کمکی کنیم.

وی با نقد حکومت آمریکا در بحران کرونا اظهار داشت: دولت آمریکا با حمایت از مجرمان ادعای کمک به مردم را دارد. همچنین در کمک رسانی بین مسیحیان و مسلمانان تبعیض قائل می شوند. مسئله دیگر در آمریکا، بهداشت روانی است. در آمریکا شرایط جنگی حاکم است و در این وضعیت باید مثبت گرایی ترویج شود و این وظیفه علمای دین است.

حسنین در پایان عنوان کرد: باید به شکل جمعی به سمت کمک جمعی برویم و از خداوند بخواهیم که در این امر به ما کمک کند.

گفتنی است نشست "مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا" با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد و آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) یکی از ارائه کنندگان در این نشست مجازی بود.

 

[12 3 4 5  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
1*9=? کد امنیتی