قاره آسیا

 آمار شیعیان آذربایجان

آمار شیعیان آذربایجان

یکشنبه, 27 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.587.000

جمعیت شیعیان: 7.329.863

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 85 درصد


2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آذربایجان‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 7.955.772

درصد شیعیان به کل جمعیت: 73 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 8.765.000

جمعیت مسلمانان: 7.730.000

جمعیت شیعیان: 5.700.000 - 6.600.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درصد

 آمار شیعیان عربستان سعودی

آمار شیعیان عربستان سعودی

سه شنبه, 06 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان عربستان‏ ـ سال 2008

جمعیت کشور: 24.600.000

جمعیت شیعیان: 2.460.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد

  

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏عربستان ـ سال 2000

جمعیت کشور: 22.245.751

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

 

3-‏ آمار ‏انجمن دین و زندگی ‏اجتماعی «مؤسسه ‏‏PEW»‏ از‏ شیعیان‏ عربستان ‏ـ سال 2009

جمعیت کشور: 27.601.038

جمعیت مسلمانان: 24.949.000

جمعیت شیعیان: 3.750.000 - 2.500.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد

 آمارهای شیعیان اندونزی

آمارهای شیعیان اندونزی

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اندونزی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 221.900.000

جمعیت مسلمانان: 195.372.000

جمعیت شیعیان: 1.952.720

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.9 درصد

 

‏2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان اندونزی‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 219.266.557

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 12.65 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ اندونزی ـ سال 2009

جمعیت کشور: بیش از 200.000.000

جمعیت مسلمانان: 202.867.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.028.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 آمارهای شیعیان برونئی

آمارهای شیعیان برونئی

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏برونئی ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 335.689

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان برونئی ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 374.000

جمعیت شیعیان: 26.600

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 7 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ برونئی ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 381.371

جمعیت مسلمانان: 269.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.700

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از ‏1 درصد

آمار  شیعیان کویت

آمار شیعیان کویت

سه شنبه, 06 اسفند 1398


1- آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان کویت - سال 2008

 جمعیت کشور: 2.600.000

جمعیت شیعیان: 910.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏كويت ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 2.067.728

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 40 درصد

 

 
3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ کویت ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 3.399.637

جمعیت مسلمانان: 2.824.000

جمعیت شیعیان: 706.000 - 565.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 20 - 25 درصد

آمار شیعیان اردن

آمار شیعیان اردن

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اردن ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.587.000

جمعیت مسلمانان: 7.329.863

جمعیت شیعیان: 146.597

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان اردن ـ سال 2007
 
جمعیت کشور: 6.342.948

جمعیت مسلمانان: 5.962.371

جمعیت شیعیان: 126.859

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد


 
3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان اردن‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 5.498.843

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 13 درصد


 
4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان اردن ـ سال 2009
 
جمعیت کشور: بیش از 6.000.000

جمعیت مسلمانان: 6.202.000

جمعیت شیعیان: 62.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد
 

 

آمار شیعیان ازبکستان

آمار شیعیان ازبکستان

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان ازبکستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 26.400.000

جمعیت شیعیان: 1.393.920

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5/3 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ازبکستان‏ ـ سال 2000

جمعیت: 24.422.518

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 14.5 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان ازبکستان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 28.268.440

جمعیت مسلمانان: 26.469.000

جمعیت شیعیان: 265.000

 درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

آمار شیعیان افغانستان

آمار شیعیان افغانستان

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان افغانستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 29.900.000

جمعیت شیعیان: 5.328.180

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 18 درصد
 

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان افغانستان ـ سال 2007

جمعیت کشور: 28.396.000

جمعیت مسلمانان: 28.112.040

جمعیت شیعیان: 5.395.240

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 19 درصد

 
3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان افغانستان‏ ـ سال 2000

 جمعیت: 26.668.251

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد


4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان‏افغانستان ـ سال 2009

 
جمعیت کشور: 31.889.923

جمعیت مسلمانان: 28.072.000

جمعیت شیعیان:‏‏ 2.807.000 - 4.210.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور:‏ 15- 10 درصد

 

آمار شیعیان امارات متحده عربی

آمار شیعیان امارات متحده عربی

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان امارات ـ سال 2008

جمعیت کشور: 4.600.000

جمعیت شیعیان: 662.400

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 14/5 درصد

 
2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان امارات ـ سال 2007
 
جمعیت کشور: 4.798.491

جمعیت مسلمانان: 4.597.911

جمعیت شیعیان: 766.318

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 16 درصد

 
3- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان امارات ـ سال 2000

جمعیت کشور: 2.386.472

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 17 درصد

سه ‏PEW» از‏شیعیان‏  امارات ـ سال 2009


4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏  امارات ـ سال 2009 

جمعیت کشور: 4.621.399

جمعیت مسلمانان: 3.504.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 350.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 10 درصد

 

آمار شیعیان ایران

آمار شیعیان ایران

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان ایران ـ سال 2008

جمعیت کشور: 69.500.000

جمعیت مسلمانان: بیش از 98 درصد

جمعیت شیعیان: 61.924.500

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 درصد

  

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان ایران ـ سال 2007

جمعیت کشور: 66.429.284

جمعیت مسلمانان: 65.100.698

جمعیت شیعیان: 59.122.062

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 در صد

 

3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏ايران ـ سال 2000

جمعیت کشور: 65.865.302

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 95 درصد

 

4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان ‏ایران ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 73.777.000

جمعیت شیعیان: 66.400.000 - 71.100.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 95 - 90 درصد

آمار شیعیان بحرین

آمار شیعیان بحرین

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان بحرین ـ سال 2008

جمعیت کشور: 700.000

جمعیت شیعیان: 490.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 70 درصد2- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بحرين‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 641.539

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 76 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ بحرین ـ سال 2009

جمعیت کشور: 1.046.814

جمعیت مسلمانان: 642.000

جمعیت شیعیان: 481.000 - 417.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 75 الی 65 درصد

آمار شیعیان بنگلادش

آمار شیعیان بنگلادش

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان بنگلادش ـ سال 2008

جمعیت کشور: 147.365.000   

جمعیت شیعیان: 6.484.075

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4/3 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بنگلادش‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 129.146.695

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.25 درصد

 

3- آمار‏انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏‏ بنگلادش ـ سال 2009

جمعیت کشور: 153.546.901

جمعیت مسلمانان: 145.312.000

جمعیت شیعیان:‏ کمتر از 1.450.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان بوتان

آمار شیعیان بوتان

سه شنبه, 29 بهمن 1398

آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ ‏بوتان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 682.321

جمعیت مسلمانان: 7.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 70 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان تاجيكستان

آمار شیعیان تاجيكستان

دوشنبه, 05 اسفند 1398


1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان تاجیکستان - سال 2008

جمعیت کشور: 6.800.000

جمعیت شیعیان: 350.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد

 

 

‏2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان تاجیکستان ـ سال 2007

جمعیت کشور: 7.349.145

جمعیت کشور: 7.349.145

جمعیت مسلمانان: 6.614.230

‏جمعیت شیعیان: 367.457

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد

 

3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان تاجيكستان‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 6.194.373

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد

 

4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» ‏از ‏شیعیان‏‏ تاجیکستان ـ سال 2009

‏جمعیت کشور: بیش از 7.000.000

جمعیت مسلمانان: 5.848.000

‏جمعیت شیعیان: حدود 410.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 7‏ درصد

 

آمار شیعیان تایلند

آمار شیعیان تایلند

دوشنبه, 05 اسفند 1398

1- آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان تایلند - سال 2008

 منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرقی

جمعیت کشور: 65.000.000

جمعیت شیعیان: 50.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.08 درصد

  

‏ 2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ تایلند‏ ـ سال 2009

‏جمعیت کشور: 65.493.298

جمعیت مسلمانان: 3.930.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 39.000

‏درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

[12 3  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
4*3=? کد امنیتی