قاره آفریقا

آمار شیعیان آفریقای جنوبی

آمار شیعیان آفریقای جنوبی

آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی‏«مؤسسه ‏PEW»‏از‏ شیعیان آفریقای‏جنوبی ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 731.000 نفر
جمعیت شیعیان: 73.000 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از ده در صد

آمار شیعیان اتیوپی

آمار شیعیان اتیوپی

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان اتیوپی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 77.400.000 نفر

جمعیت شیعیان: 387.000 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏آفریقای مرکزی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 3.515.657
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان اتیوپی ـ سال 2009

جمعیت کشور: 73.500.000

جمعیت مسلمانان: 28،063،000 نفر

جمعیت شیعیان: 280،000 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از یک در صد

آمار شیعیان اریتره

آمار شیعیان اریتره

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اریتره ـ سال 2008

جمعیت کشور: 4.700.000 نفر

جمعیت شیعیان: 23.500 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏اریتره ـ سال 2000

جمعیت کشور: 4.452.481 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان ‏اریتره ـ سال 2009

جمعیت کشور: 4.401.000 نفر

جمعیت مسلمانان:1.854.000 نفر

جمعیت شیعیان: 18.500 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

 

آمار شیعیان الجزایر

آمار شیعیان الجزایر

یکشنبه, 11 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان الجزایر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 33.000.000

جمعیت شیعیان: 165.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان الجزایر‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 31.787.647

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.98 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان الجزایر ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 34.199.000

جمعیت شیعیان: 342.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از یک درصد

 

آمار شیعیان اوگاندا

آمار شیعیان اوگاندا

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان اوگاندا ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 26.900.000

جمعیت شیعیان: 301.280

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1/1 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان اوگاندا‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 23.451.687

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان اوگاندا ـ سال 2009

جمعیت کشور:

جمعیت مسلمانان: 3.958.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 198.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: کمتر 5 درصد

 

 

آمار شیعیان بروندی

آمار شیعیان بروندی

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان بروندی در سال 2008

جمعیت کشور: 6.000.000
جمعیت شیعیان: 1.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.02 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان بوروندی‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 6.930.805

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

 

آمار شیعیان بنین

آمار شیعیان بنین

یکشنبه, 11 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان بنین ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.400.000

جمعیت شیعیان: 1.000.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 12 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان بنین‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 6.516.630
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان بنین ـ سال 2009

جمعیت کشور: 8.439.000

جمعیت مسلمانان: 2.182.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 21.800

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

 

 

 

آمار شیعیان بوتسوانا

آمار شیعیان بوتسوانا

دوشنبه, 12 اسفند 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان بوتسوانا ـ سال 2008

 منطقه: قاره آفریقا ـ جنوب

جمعیت کشور: 1.765.000

جمعیت شیعیان: 50.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان بوتسوانا ـ سال 2009

جمعیت کشور: 1.938.833

جمعیت مسلمانان:8.000 نفر

جمعیت شیعیان: کمتر از 80 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

 

آمار شیعیان بورکینافاسو

آمار شیعیان بورکینافاسو

دوشنبه, 12 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان بورکینافاسو ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 13.900.000

جمعیت شیعیان: 208.500

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏بوركینافاسو ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 11.892.029

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 9.38 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان بورکینافاسو ـ سال 2009

جمعیت کشور: 13.228.000

جمعیت مسلمانان: 9.292.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 93.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: کمتر 1 درصد

 

 

آمار شیعیان تانزانیا

آمار شیعیان تانزانیا

دوشنبه, 12 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان تانزانیا ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 36.500.000 نفر

جمعیت شیعیان: 1.095.000 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

 

 2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏تانزانیا ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 31.962.769 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 7 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان تانزانیا ـ سال 2009

جمعیت کشور: 40.849.133 نفر

جمعیت مسلمانان: 13.218.000 نفر

جمعیت شیعیان: کمتر از 1.322.000 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد

 

 

آمار شیعیان تونس

آمار شیعیان تونس

یکشنبه, 30 اسفند 780

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان تونس ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 10.000.000

جمعیت شیعیان: 196.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان تونس ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 9.645.599

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.5 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان تونس ـ سال 2009
     

جمعیت کشور:10.102.000     

جمعیت مسلمانان: 10.216.000 

جمعیت شیعیان: کمتر از 102.000 

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان توگو

آمار شیعیان توگو

دوشنبه, 12 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان توگو ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 7.500.000

جمعیت شیعیان: بیش از 1.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان توگو‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 5.262.611

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان توگو ـ سال 2009

جمعیت کشور:6.300.000

جمعیت مسلمانان: 809.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 8.100

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

 

آمار شیعیان جمهوری آفریقای مرکزی

آمار شیعیان جمهوری آفریقای مرکزی

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏آفریقای مرکزی ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 3.515.657

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

 

2- آمار انجمن ‏دین ‏و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان جمهوری آفریقای مرکزی ـ سال 2009

 ‏جمعیت کشور:4.343.000

جمعیت مسلمانان: 395.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 4.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان جیبوتی

آمار شیعیان جیبوتی

دوشنبه, 12 اسفند 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان جیبوتی ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 800.000

جمعیت شیعیان: 7.520

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد


 
2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏جیبوتی ـ سال 2000
 
جمعیت کشور: 580.000
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد
 


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان جیبوتی ـ سال 2009    

 جمعیت کشور: 896.000

جمعیت مسلمانان: 838.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 8.400

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان سنگال

آمار شیعیان سنگال

دوشنبه, 17 شهریور 1399
[12 3  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
9+2=? کد امنیتی