Konferans Haberleri

 • Uluslararası “Mirzayi Nâinî” Kongresi Düzenlenecek + Poster

  Uluslararası “Mirzayi Nâinî” Kongresi Düzenlenecek + Poster

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ortak işbirliğiyle Uluslararası Mirzayi Nâinî Kongresi düzenlenecek.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ortak işbirliğiyle Uluslararası Mirzayi Nâinî Kongresi düzenlenecektir.

  Uluslararası Mirzayi Nâinî Kongresi makale çağrısı ilan edildi. Bu kongre fıkıh, usul, Kur’an ve hadis düşünceleri, hüküm ayetleri ve siyasi düşünce eksenlerinde olacaktır.

  Asli içerikler şunlardan ibarettir:

  * Fıkıh ve Usul

  - Muhakkik Nâinî’nin Usul Ekolü

  - Muhakkik Nâinî ve Ekoller

  - Nâinî’nin Usul ve Fıkıh Ekolünde Akıl, Örf ve Ukalâ

  * Kur’an

  - Ekol Tanıma / Metodoloji / Yönelim Tanıma

  - Karşılaştırma ve Yakınlaştırma Konuları

  - Muhakkik Nâinî’nin Fıkıh ve Usul Ekolünde İstinbat Kaynakları

  - Usul Konularında Muhakkik Nâinî’nin Yenilikçiliği ve Teorisyenliği

  * Hadis ve Hüküm Ayetleri

  - Metodoloji

  - Kur’an İlimleri

  - Tefsir ve Kur’an Maarifi

  - Hüküm Ayetleri

  - Hadis İlimleri

  * Siyasi Düşünceler

  - Allame Nâinî’nin Siyasi Düşüncesinde Devlet

  - Allame Nâinî’nin Siyasi Düşüncesinde Sıkça Karşılaşılan Meseleler

  - Müslüman ve … Mütefekkirler Üzerinde Allame Naini’nin Yansıma, İstikrar, Etki ve Siyasi Düşünce Getirileri

  - Günümüz İslam Dünyası Meselelerinin Çözümünde Allame Nâinî’nin Siyasi Düşünce Kapasitesi

  Makale özetini gönderme tarihi 6.3.2022 ve makalelerin gönderilme tarihi 5.5.2022.

  Söylenilmesinde yarar vardır ki “Uluslararası Mirzayi Naini Kongresi” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İlim Havzaları Yönetim Merkezi, Necef-i Eşref Havzası, Kum İlim Havzası İslami Tebligat Ofisi, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, Kudsi Rezevi Genel İdaresi, İhyau’t-Turas Âlu’l-Beyt Müessesesi, İslam Kültür ve İrşat Bakanlığı, Vakıflar ve Hayır İşleri Kuruluşu, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı ve Şia Bibliyografya Müessesesinin ortak işbirliğiyle düzenlenecektir.

  0a05ba54267029e4249f96e1d3736ec3_302.jpg

  Hatırlatılmalıdır ki Muhammed Hüseyin Garavi Nâinî 1276 Zilkade 15’te Nâin’de ruhani bir ailede dünyaya geldi. Babası Şeyh Abdurrahim ve dedesi Şeyh Muhammed Said zamanın sultanı tarafından İsfahan Şeyhülislam görevine atanmışlardı.

  Muhammed Hüseyin öğrenimine doğduğu yerde başladı ve hazırlık derslerini öğrendikten sonra on yedi yaşında İsfahan’a gitti. Babası Muhammed Hüseyin’in eğitim ve öğretimi hedefiyle onu Şeyh Muhammed Bakır İsfahani’ye emanet etti. Nâinî hem havza derslerine katılıyor ve hem de Şeyh Muhammed Bakır’ın evinde onun gözetimi altında yaşıyordu. Buna ek olarak İsfahan’da Mirza Ebu’l-Meali Kelbasi, Mirza Muhammed Hasan Hizar Çeribi ve Cihangir Han Kaşkayi gibi üstatlardan fıkıh, usul, kelam ve hikmet gibi çeşitli alanlarda ilmi tahsilini sürdürüyordu. Keza Naini Farsça ve Arapça edebiyatı ve matematikle de aşina oldu.

 • Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Eserleriyle Tanışma / Arapça Makale Mecmuasının İlk 5 Cildi

  Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Eserleriyle Tanışma / Arapça Makale Mecmuasının İlk 5 Cildi

  “Uluslararası Peygamber Ekrm’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının beş yıllık ilmi, edebi ve kültürel çalışmalarından sonra 2021 Mart ayında düzenlendi.

  “Hz. Ebu Talib’in (a.s) Edebi Mirası Hakkında Seçkin Eserlerin Yeniden Canlandırılması, Araştırılması, Düzenlenmesi Ve Tercümesi” ve keza “Şia ve Ehlisünnet Kaynaklarında Peygamber Ekrem’e (s.a.a) Göre Ebu Talib (a.s) Hakkında Tezlerin Yayınlanması” bu konferansın çalışmaları arasındaydı.

   

  “Uluslararası Peygamber Ekrm’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının beş yıllık ilmi, edebi ve kültürel çalışmalarından sonra 2021 Mart ayında düzenlendi.

  Seçkin araştırmacıların ihtiyacı göz önünde bulundurularak Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) bu konferansın eserlerinin tanıtımına devam edecektir.

  “Serdar Kabuli’nin Lamiye Kasidesi’nin Şerhi” nin birinci bölümü, “Hz. Ebu Talib’in (a.s) Lamiye Tercümesi” nin ikinci bölümü, “Zehretü’l-Udeba fi Şerhi Lamiyeti Şeyhu’l-Bedha” nın üçüncü bölümü ve “Buluğu’l-Metalibi fi Şerhi Lamiyeti Ebi Talib” in dördüncü bölümünün tanıtımından sonra bu mecmuanın beşinci bölümünde makale mecmuasının ilk cildinin tanıtımı üzerinde duracağız:

  Konferansın Arapça Makaleler Mecmuasının İlk 5 Cildi

  Kitabın adı: Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Makaleler Mecmuası

  Cilt sayısı: Birinci cilt

  Dil: Arapça

  Araştırma: Konferans Sekreterliği / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavinliği

  Yayınevi: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları

  Birinci baskı: 1442 h.c – 2021 m.

  Sayfa sayısı: 363

  Bu Ciltte Yer Alan Makaleler:

  1. Ebu Talib; es-Sahabi’l-Müfteri Aleyhi /Eş-Şehit Dr. “Azmuddin Selim”
  2. Ebu Talib; İmanu Mutlak – Sire ve Cihat / Üstat “Abdülemir Azizu’l-Kureyşi” (Li’l-Buhusi ve’d-Dirasat Kerbela Merkezi Başkanı –Irak
  3. Ebu Talib … Beynu’t-Tarihi’t-Tatbiki ve’d-Tedvini’l-Mezhebi / Dr. “Ali Ebu’l-Hayr” (Arap Mısır Cumhuriyeti)
  4. Ebu Talib Hamiyu’l-İslam / Allame “Bakır Şerifu’l-Kureyşi”
  5. Ebu Talib … Zürriyetu Ba’zıha min Ba’z / Dr. “Mekki Keşkul” (Avustralya)
  6. Mekanetü’l-Kayyimi’l-İctimaiyye fi Esalibi Difai Ebi Talib ani’n-Nebi (s.a.a) min Hilali Divanihi; Kazaya’n-Neseb ve’l-Kabileti Enmuzc’e / Dr. “Muhsin El-Veyri” ve “Ahmet Hatif El-Mefreci”
  7. Siretu Ebi Talib (a.s) min Hilali Kitabi’s-Sireti’n-Nebeviyye li İbn-i Hişam; Dirasetu Nakdiyyeti Tahliliyyeti Mukarine / Dr. “Şakir Mecid Kazım” (Basra Külliyetü’l-Udeba li Camiati’l-Basra)
  8. Ebu Talib (a.s) / Eş-Şeyh “Taha El-Ubeydi”

  9. Ebu Talib Sabıkı Beni Haşim / Dr. “Ahmet Rasim En-Nefis” (Arap Mısır Cumhuriyeti)

   

  3a104562f470f6a903c62b0a8a6a5061_395.jpg

   

  Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlendi.

   “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında yer almıştı. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenledi. 

  Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

  Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

 • Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

  Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kültürel İşleri Muavini Kur’an ve Maarifi Sima Kanalının “Misbah” programında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının yaptığı çalışmaların raporunu sundu.

  3 Nisan 2021 tarihinde Kur’an ve Maarifi Sima Kanalının “Misbah” programında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kültürel İşleri Muavini Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının yaptığı çalışmaların raporunu sundu.

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar bu programın başında izleyicilerin yeni yılını tebrik ederek yeni yılın hayır ve bereketlerle dolu olmasını ve beşeri toplumun sorunlarının ve keza dünyayı çepeçevre saran Korona virüsü belasının biran önce yok olması temennisinde bulundu.

  4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_609.jpg

   

  Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasının başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura, Genel Kurultay ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tarihçesi ve yapısallığı, tertemiz ve korunmuş Ehlibeyt’in (a.s) maarifinin yayılması ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin düşünsel ve kültürel gelişimine değinerek uluslararası kuruluşlar yoluyla dünya Şialarının sorunlarının çözülmesini bu Kurultayın vazifeleri ve misyonları şeklinde tanıttı.

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar’ın söylemiyle, dünyanın 60 yaşayan dilinde 2000’den fazla kitap çevirip yayınlanması, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansının (ABNA) kurulması ve dünya çapında Ehlibeyt (a.s) takipçilerine medya desteği sağlanması doğrultusunda bu haber ajansının 25 dilde faaliyetlerini yürütmesi ve bilimsel konferanslar ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının hedeflerine ulaşması için yaptığı çalışmalar arasında yer almaktadır.

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Faaliyetlerinin Geniş Açıklaması

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreteri, bu konferansın yaptığı faaliyetlerinin açıklanmasında  Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam tarihinin en mazlum şahsiyetlerinden biri olduğuna tekit ederek şöyle dedi: Beni Ümeyye iş başına geldiği zaman bu şahsiyetin doğru tanınmasına izin vermedi. Beni Ümeyye’den sonra da Beni Abbas bir dizi hedeflerden dolayı bu şahsiyetin olması gerektiği gibi tanıtılmasının önünü aldı.

  Düşmanların tebligatları etkisiyle ikinci yüzyılın sonları, üçüncü yüzyılın başları ve üçüncü yüzyıl sonrasında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında ileri geri konuşmalar konu edildi. Halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) büyük bir şahsiyettir ve insani toplum için çeşitli açılardan örnek ve model olabilir.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavini Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhine gerçekleştirdiği komplolar ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) korunmasındaki rolüne işaret ederek şu açıklamada bulundu: Yahudilerin bir kısmı ahir zamanda gelecek peygamberin dünyaya gelmemesi için pek çok komplo gerçekleştirdi. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) ceddi Haşim Filistin’de zehirlenip Gazze’de vefat etti ve oraya defnedildi. Yahudiler Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dünyaya gelmemesini şiddetle takip ettiler ve Peygamber Ekrem (s.a.a) doğduğu zaman Abdülmuttalib  büyük bir titizlikle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) gözetimi altına aldı.

  Hz. Abdülmuttalib vefat edeceği zaman oğlu Hz. Ebu Talib’e (a.s) vasiyet etti, halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) evin büyük oğlu değildi ve serveti de yoktu, ne var ki hikmet sahibi, idareci, tedbir edici ve programcı bir şahsiyetti. Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhindeki komplolarının etkisiz hale getirilmesi ve pratiklik bulmaması için Hz. Abdülmuttalib’in vasiyetinin üçte ikisi Peygamber Ekrem (s.a.a) hakkındaydı. Dolayısıyla Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaklaşık 3-4 yıl ticaret seferine çıkmadığını ve kıtlık ve bazı sorunlardan ötürü Peygamber Ekrem’in (s.a.a) eşliğinde ticaret yolculuğuna çıktığını görüyoruz.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kurultay Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunması konusunda şu açıklamalara yer verdi: Peygamber Ekrem’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirildiği zaman Hz. Ebu Talib’in (a.s) an be an İslam’ın yanında olduğunu görüyoruz. Hz. Ebu Talib (a.s) hadiselerin tamamını en güzel şekilde idare etti, Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savundu, tehlikelerin tamamına canı pahasına göğüs gerdi ve her yerde ciddiyetle varlık gösterdi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) ilişkiler, yöneticilik ve diplomaside şahsına münhasır bir özelliği vardı ve bu bakımdan ona örnek ve model unvanıyla bakabiliriz.

  Müslümanlar baskı ve zor şartlar altındayken Hz. Ebu Talib (a.s) Habeşistan padişahıyla irtibat içinde olması hasebiyle Müslümanlardan bir grubu oğlu “Cafer b. Ebi Talib” in eşliğinde Habeşistan’a gönderdi. İslam düşmanlarının tüm komploları karşısında ve cereyanların tamamında Hz. Ebu Talib (a.s) direniş unsuru unvanıyla  adı sanı yitik bir şahsiyettir. Adı sanı yitik pek çok asker vardır, ne var ki Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Müslümanlar için öne çıkan siyasi, iktisadi ve toplumsal ambargoların tamamını en güzel şekilde idare edip her yünüyle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunan Ebu Talib (a.s) gibi bir komutan yoktur. Bu yönleriyle Hz. Ebu Talib (a.s) örnek ve modeldir.

   

  3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd_797.jpg

   

  “Şeyhu’l-Bedha tarihin bütün yönleriyle açıkladığı bir şahsiyettir” ifadesine yer veren Sayın Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasını şöyle sürdürdü: Hz. Ebu Talib (a.s) vefat ettiği zaman Peygamber Ekrem’e (s.a.a) “Mekke’yi terk et” denilmiştir, zira artık Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi yoktur.

  Ahmet Ahmedi Tebar Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının çalışmalarının açıklanmasında şunlara yer verdi: Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında Hz. Ebu Talib’in (a.s) tüm boyutlarıyla açıklanmasını hedefledik. Konferansta yer alan komitelerden birisi direniş komitesiydi ve bu komite bünyesinde direniş akımlarının tamamı yer alarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) direniş boyutlarının tamamı üzerinde durdular. Bu konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) edebi ve şiirsel boyutları gibi başka boyutlarına da değindik. Masum İmamlar (a.s) bize Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerini okumamızı, öğrenmemizi ve çocuklarımıza öğretmemizi tavsiye etmiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerinde yüce maarifin tamamı vardır.

  Ebu Talib (a.s) Konferansı işleri başladığı ve ciddiyetle bu konferansın üzerinde durulması kararlaştırıldığı zaman bu konferansın uluslararası olması ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından düzenlenmesi bakışıyla bu konferansa katılmaları amacıyla Müslümanları ziyaret ettik. Şialar ayrıntılı makale sundu. Ehlisünnetin çeşitli mezhep ve fırkalarıyla ve keza sufi ve selefilerle görüştük. Mısır’ın El-Ezher Üniversitesinden Ehlisünnetin büyük ilmi şahsiyetleri bu konferansta yer aldı. Suriye-Halep Müftüsü Şeyh Mahmut Akkam, bazıları tarafından Hz. Ebu Talib’in iman etmediği, müşrik olduğu ve benzeri konuların reddedilmesi doğrultusunda makale yazdı. Mahmut Akkam’ın kaleme aldığı makalenin konu başlığı şöyleydi: “Ey iman ehli! Hz. Ebu Talib mümindi ve bunda kuşkuya düşen her kesin günahı kendi boynunadır.”

  İsnâ’aşer’îyye Şiaları ve Ehlisünnetin yanında Zeydiyye, İsmailiyye ve Alevileri de kapsamak üzere Şia’nın başka fırkaları da bu konferansa katılarak güzel makaleler sundular. Hatta genellikle bu tür konulara girişmeyen Dürzîler bile makale sundu. Keza Umman Ebazileri de katıldı. Bunların tamamı Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında çok değerli çalışmalar sundu. Makalelerin toplamı yaklaşık on kitap şeklinde hazırlandı. Konferansın kitap ve makaleleri yaklaşık 30 cilttir. Bu eserlerin bazıları konferansın kapanış merasiminde sunuldu ve bir bölümü üzerinde de çalışma yapılması gerekiyor.

  Bu konuların kalıcı olması için sanatçılarla görüşülmesi gerektiğini hissettik. Dolayısıyla sanatçılarda konferansın ek programlarında çok değerli ve övünç kaynağı çalışmalarını sundular. Keza “Şiir Kongresi” adı altında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında şiir programı düzenlendi ve bu kongreye İranlı ve diğer ülkelerden katılan şairler şiirlerini okudular. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali düzenledik ve 1000 den fazla eser sekreterliğe gönderildi. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Hüneri Festivali düzenledik ve bu alanda da 120 eser bu festivale ulaştı.

  Misbah programının sonunda program sunucusunun: Halk ve sanat ve ilim ehli sizin konferansınızın ne gibi etkileri olduğu noktasında bilgilenmeleri için bu bilgilere nasıl ulaşabilirler? Sorusuna Ahmet Ahmedi Tebar şöyle cevap cerdi:

   

  f99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7_300.jpg

   

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kendisine has sitesi vardır ve eserlerin tamamına buradan ulaşılması mümkündür. Buna ek olarak Hz. Ebu Talib’le (a.s) ilgili yapılan çalışmalar WikiShia sayfasına ve keza dijital kütüphaneye de yüklenmektedir.

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı hakkında güzel bir paket hazırladık ve bunlar medya alanında çalışma yapanların hizmetine sunulmuştur, öyle ki medya çalışanları Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında on yıllık materyalin olduğunu dile getirmiştir.

  Sayın Ahmet Ahmedi Tebar söyleşinin sonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı konferansları hakkında şunlara yer verdi: “Salih Sahabeler” hakkında düşüncemiz var ve bu konunun takip edilmesi gerekiyor. Örneğin Seyyidü’ş-Şüheda Hz. Hamza (a.s) tarihin mazlum şahsiyetleri arasındadır veya Ümmü’l-Müminin Hz. Hatice (s.a) hakkında olması gerektiği gibi çalışma yapılmamıştır. Gelecekte bu konulara yönelik çalışma yapmayı hedefliyoruz.

   

 • Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanatsal Eserler Fuarı

  Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanatsal Eserler Fuarı

  Kum- İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksinde düzenlenen Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının ek programı unvanıyla kaligrafi ve resim tabloları başta olmak üzere sanatsal eserler sergisi düzenlendi.

 • Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

  Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi münasebetiyle bu konferansın ek programları arasında sanatsal ürünler sergisi düzenlendi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat yıldönümüyle eş zamanlı olarak 10 Mart 2021 Çarşamba günü Kum-Nigarguzeri Ferheng, Hıyabani Şuheda (Safaiye) adresinde düzenlenen bu sergi henüz devam etmektedir.

   

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
5*9=? Güvenlik Kodu