آمار شیعیان جهان

 آمار شیعیان آذربایجان

آمار شیعیان آذربایجان

یکشنبه, 27 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.587.000

جمعیت شیعیان: 7.329.863

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 85 درصد


2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آذربایجان‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 7.955.772

درصد شیعیان به کل جمعیت: 73 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 8.765.000

جمعیت مسلمانان: 7.730.000

جمعیت شیعیان: 5.700.000 - 6.600.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درصد

 آمار شیعیان برونئی

آمار شیعیان برونئی

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان برونئی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 374.000

جمعیت شیعیان: 26.600

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 7 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏برونئی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 335.689

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


 
3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ برونئی ـ سال 2009

جمعیت کشور: 381.371

جمعیت مسلمانان: 269.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.700

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از ‏1 درصد

 آمارهای شیعیان اندونزی

آمارهای شیعیان اندونزی

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اندونزی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 221.900.000

جمعیت مسلمانان: 195.372.000

جمعیت شیعیان: 1.952.720

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.9 درصد

 

‏2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان اندونزی‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 219.266.557

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 12.65 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ اندونزی ـ سال 2009

جمعیت کشور: بیش از 200.000.000

جمعیت مسلمانان: 202.867.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.028.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان آفریقای جنوبی

آمار شیعیان آفریقای جنوبی

آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی‏«مؤسسه ‏PEW»‏از‏ شیعیان آفریقای‏جنوبی ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 731.000 نفر
جمعیت شیعیان: 73.000 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از ده در صد

آمار شیعیان اتیوپی

آمار شیعیان اتیوپی

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان اتیوپی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 77.400.000 نفر

جمعیت شیعیان: 387.000 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏آفریقای مرکزی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 3.515.657
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان اتیوپی ـ سال 2009

جمعیت کشور: 73.500.000

جمعیت مسلمانان: 28،063،000 نفر

جمعیت شیعیان: 280،000 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از یک در صد

آمار شیعیان اردن

آمار شیعیان اردن

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اردن ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.587.000

جمعیت مسلمانان: 7.329.863

جمعیت شیعیان: 146.597

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان اردن ـ سال 2007
 
جمعیت کشور: 6.342.948

جمعیت مسلمانان: 5.962.371

جمعیت شیعیان: 126.859

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد


 
3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان اردن‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 5.498.843

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 13 درصد


 
4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان اردن ـ سال 2009
 
جمعیت کشور: بیش از 6.000.000

جمعیت مسلمانان: 6.202.000

جمعیت شیعیان: 62.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد
 

 

آمار شیعیان اریتره

آمار شیعیان اریتره

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اریتره ـ سال 2008

جمعیت کشور: 4.700.000 نفر

جمعیت شیعیان: 23.500 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏اریتره ـ سال 2000

جمعیت کشور: 4.452.481 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان ‏اریتره ـ سال 2009

جمعیت کشور: 4.401.000 نفر

جمعیت مسلمانان:1.854.000 نفر

جمعیت شیعیان: 18.500 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

 

آمار شیعیان ازبکستان

آمار شیعیان ازبکستان

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان ازبکستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 26.400.000

جمعیت شیعیان: 1.393.920

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5/3 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ازبکستان‏ ـ سال 2000

جمعیت: 24.422.518

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 14.5 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان ازبکستان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 28.268.440

جمعیت مسلمانان: 26.469.000

جمعیت شیعیان: 265.000

 درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

آمار شیعیان الجزایر

آمار شیعیان الجزایر

یکشنبه, 11 اسفند 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان الجزایر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 33.000.000

جمعیت شیعیان: 165.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان الجزایر‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 31.787.647

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.98 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان الجزایر ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 34.199.000

جمعیت شیعیان: 342.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از یک درصد

 

آمار شیعیان امارات متحده عربی

آمار شیعیان امارات متحده عربی

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان امارات ـ سال 2008

جمعیت کشور: 4.600.000

جمعیت شیعیان: 662.400

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 14/5 درصد

 
2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان امارات ـ سال 2007
 
جمعیت کشور: 4.798.491

جمعیت مسلمانان: 4.597.911

جمعیت شیعیان: 766.318

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 16 درصد

 
3- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان امارات ـ سال 2000

جمعیت کشور: 2.386.472

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 17 درصد

سه ‏PEW» از‏شیعیان‏  امارات ـ سال 2009


4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏  امارات ـ سال 2009 

جمعیت کشور: 4.621.399

جمعیت مسلمانان: 3.504.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 350.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 10 درصد

 

آمار شیعیان اوگاندا

آمار شیعیان اوگاندا

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان اوگاندا ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 26.900.000

جمعیت شیعیان: 301.280

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1/1 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان اوگاندا‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 23.451.687

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان اوگاندا ـ سال 2009

جمعیت کشور:

جمعیت مسلمانان: 3.958.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 198.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: کمتر 5 درصد

 

 

آمار شیعیان ایران

آمار شیعیان ایران

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان ایران ـ سال 2008

جمعیت کشور: 69.500.000

جمعیت مسلمانان: بیش از 98 درصد

جمعیت شیعیان: 61.924.500

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 درصد

  

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان ایران ـ سال 2007

جمعیت کشور: 66.429.284

جمعیت مسلمانان: 65.100.698

جمعیت شیعیان: 59.122.062

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 89 در صد

 

3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏ايران ـ سال 2000

جمعیت کشور: 65.865.302

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 95 درصد

 

4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان ‏ایران ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 73.777.000

جمعیت شیعیان: 66.400.000 - 71.100.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 95 - 90 درصد

آمار شیعیان بحرین

آمار شیعیان بحرین

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان بحرین ـ سال 2008

جمعیت کشور: 700.000

جمعیت شیعیان: 490.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 70 درصد2- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بحرين‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 641.539

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 76 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ بحرین ـ سال 2009

جمعیت کشور: 1.046.814

جمعیت مسلمانان: 642.000

جمعیت شیعیان: 481.000 - 417.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 75 الی 65 درصد

آمار شیعیان بروندی

آمار شیعیان بروندی

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع) از شیعیان بروندی در سال 2008

جمعیت کشور: 6.000.000
جمعیت شیعیان: 1.500
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.02 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان بوروندی‏ ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 6.930.805

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد

 

 

آمار شیعیان بنگلادش

آمار شیعیان بنگلادش

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان بنگلادش ـ سال 2008

جمعیت کشور: 147.365.000   

جمعیت شیعیان: 6.484.075

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4/3 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بنگلادش‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 129.146.695

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.25 درصد

 

3- آمار‏انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏‏ بنگلادش ـ سال 2009

جمعیت کشور: 153.546.901

جمعیت مسلمانان: 145.312.000

جمعیت شیعیان:‏ کمتر از 1.450.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

[12  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
5*1=? کد امنیتی