آمار شیعیان جهان

 آمار شیعیان آذربایجان

آمار شیعیان آذربایجان

یکشنبه, 27 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.587.000

جمعیت شیعیان: 7.329.863

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 85 درصد


2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آذربایجان‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 7.955.772

درصد شیعیان به کل جمعیت: 73 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 8.765.000

جمعیت مسلمانان: 7.730.000

جمعیت شیعیان: 5.700.000 - 6.600.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درصد

 آمارهای شیعیان اندونزی

آمارهای شیعیان اندونزی

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اندونزی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 221.900.000

جمعیت مسلمانان: 195.372.000

جمعیت شیعیان: 1.952.720

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.9 درصد

 

‏2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان اندونزی‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 219.266.557

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 12.65 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ اندونزی ـ سال 2009

جمعیت کشور: بیش از 200.000.000

جمعیت مسلمانان: 202.867.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.028.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 آمارهای شیعیان برونئی

آمارهای شیعیان برونئی

سه شنبه, 29 بهمن 1398

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏برونئی ـ سال 2000

 جمعیت کشور: 335.689

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان برونئی ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 374.000

جمعیت شیعیان: 26.600

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 7 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ برونئی ـ سال 2009

 جمعیت کشور: 381.371

جمعیت مسلمانان: 269.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 2.700

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از ‏1 درصد

آمار آمار شیعیان مکزیک

آمار آمار شیعیان مکزیک

سه شنبه, 28 مرداد 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان مکزیک ـ سال 2009
جمعيت کشور: 106.682.500
جمعيت مسلمانان: 110.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 1.100
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان  بوسنی وهرزگوین

آمار شیعیان بوسنی وهرزگوین

شنبه, 29 شهریور 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان بوسنی و هرزگوین‏ ـ سال 2000
 جمعیت کشور: 3.591.618

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد

 

2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان بوسنی و هرزگوین ـ سال 2008
 جمعیت کشور: 4.500.000
جمعیت شیعیان: 23.400
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

3- ‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان بوسنی و هرزگوین ـ سال 2009
جمعيت کشور: در حدود 5.000.000
جمعيت مسلمانان: 1.522.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 15.200
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان آرژانتین

آمار شیعیان آرژانتین

دوشنبه, 27 مرداد 1399


1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آرژانتین‏ - سال 2008

منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین

جمعیت کشور: 40.302.000

جمعیت شیعیان: 1.500.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 4 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان آرژانتین ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 40.000.000
جمعيت مسلمانان: 784.000

جمعيت شيعيان: 78.500

درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 10 درصد

آمار شیعیان آفریقای جنوبی

آمار شیعیان آفریقای جنوبی

آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی‏«مؤسسه ‏PEW»‏از‏ شیعیان آفریقای‏جنوبی ـ سال 2009

جمعیت مسلمانان: 731.000 نفر
جمعیت شیعیان: 73.000 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمانان کشور: کمتر از ده در صد

آمار شیعیان آلبانی

آمار شیعیان آلبانی

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آلباني‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 4.401.126
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 25 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آلبانی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 3.200.000
جمعیت شیعیان: 640.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد

3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان آلبانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 3.563.112
جمعيت مسلمانان: 2.522.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 126.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان آلمان

آمار شیعیان آلمان

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان آلمان ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ مرکز
جمعیت کشور: 82.500.000 نفر
جمعیت شیعیان: 367.200 نفر
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان آلمان ـ سال 2009
جمعيت کشور: بیش از80.000.000
جمعيت مسلمانان: 4.026.000
جمعيت شيعيان: 604.000 - 402.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد

آمار شیعیان اتریش

آمار شیعیان اتریش

سه شنبه, 28 مرداد 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان اتریش ـ سال 2008
منطقه: قاره اروپا ـ مرکز
جمعیت کشور: 8.189.000
جمعیت شیعیان: 70.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان اتریش ـ سال 2009
جمعيت کشور: بیش از 8.000.000
جمعيت مسلمانان: 353.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 3.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان اتیوپی

آمار شیعیان اتیوپی

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)» از شیعیان اتیوپی ـ سال 2008

جمعیت کشور: 77.400.000 نفر

جمعیت شیعیان: 387.000 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏آفریقای مرکزی ـ سال 2000

جمعیت کشور: 3.515.657
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

  

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان اتیوپی ـ سال 2009

جمعیت کشور: 73.500.000

جمعیت مسلمانان: 28،063،000 نفر

جمعیت شیعیان: 280،000 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از یک در صد

آمار شیعیان اردن

آمار شیعیان اردن

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اردن ـ سال 2008

جمعیت کشور: 8.587.000

جمعیت مسلمانان: 7.329.863

جمعیت شیعیان: 146.597

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد

2- آمار «سازمان CIA» از شیعیان اردن ـ سال 2007
 
جمعیت کشور: 6.342.948

جمعیت مسلمانان: 5.962.371

جمعیت شیعیان: 126.859

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2 درصد


 
3-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان اردن‏ ـ سال 2000

جمعیت کشور: 5.498.843

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 13 درصد


 
4- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان اردن ـ سال 2009
 
جمعیت کشور: بیش از 6.000.000

جمعیت مسلمانان: 6.202.000

جمعیت شیعیان: 62.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد
 

 

آمار شیعیان اریتره

آمار شیعیان اریتره

یکشنبه, 11 اسفند 1398

 

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان اریتره ـ سال 2008

جمعیت کشور: 4.700.000 نفر

جمعیت شیعیان: 23.500 نفر

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏اریتره ـ سال 2000

جمعیت کشور: 4.452.481 نفر
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

 

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان ‏اریتره ـ سال 2009

جمعیت کشور: 4.401.000 نفر

جمعیت مسلمانان:1.854.000 نفر

جمعیت شیعیان: 18.500 نفر

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

 

آمار شیعیان ازبکستان

آمار شیعیان ازبکستان

دوشنبه, 28 بهمن 1398

1-آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان ازبکستان ـ سال 2008

جمعیت کشور: 26.400.000

جمعیت شیعیان: 1.393.920

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5/3 درصد2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ازبکستان‏ ـ سال 2000

جمعیت: 24.422.518

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 14.5 درصد


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان ازبکستان ـ سال 2009

جمعیت کشور: 28.268.440

جمعیت مسلمانان: 26.469.000

جمعیت شیعیان: 265.000

 درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

 

آمار شیعیان استرالیا

آمار شیعیان استرالیا

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان استرالیا ـ سال 2008
 منطقه: قاره اقیانوسیه
جمعیت کشور: 20.400.000
جمعیت شیعیان: 28.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان استرالیا ـ سال 2009
جمعيت کشور: 20.600.856
جمعيت مسلمانان: 365.000
جمعيت شيعيان: 36.500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 10 درصد

[12 3 4 5  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
8-7=? کد امنیتی