آمار شیعیان جهان

آمار شیعیان جیبوتی

آمار شیعیان جیبوتی

دوشنبه, 12 اسفند 1398

1- آمار «مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)» از شیعیان جیبوتی ـ سال 2008

 جمعیت کشور: 800.000

جمعیت شیعیان: 7.520

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1 درصد


 
2-آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏جیبوتی ـ سال 2000
 
جمعیت کشور: 580.000
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1.5 درصد
 


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان جیبوتی ـ سال 2009    

 جمعیت کشور: 896.000

جمعیت مسلمانان: 838.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 8.400

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان دانمارک

آمار شیعیان دانمارک

شنبه, 29 شهریور 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان دانمارک ـ سال 2009

جمعيت کشور: 5.447.084
جمعيت مسلمانان: 88.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4.400
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

آمار شیعیان روسیه

آمار شیعیان روسیه

شنبه, 29 شهریور 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان روسیه ـ سال 2008

منطقه: اورآسیا
جمعیت کشور: 143.000.000
جمعیت شیعیان: 2.212.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 1/5 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان روسیه ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 145.000.000
جمعيت مسلمانان: 16.482.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 165.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان رومانی

آمار شیعیان رومانی

شنبه, 29 شهریور 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان رومانی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 22.246.862
جمعيت مسلمانان: 66.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 660
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان سوئد

آمار شیعیان سوئد

پنج شنبه, 10 مهر 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان سوئد ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 10.000.000
جمعيت مسلمانان: 149.000
جمعيت شيعيان: 59.600 - 29.800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 20- 40 درصد

آمار شیعیان سوریه

آمار شیعیان سوریه

سه شنبه, 15 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان ‏سوريه ـ سال 2000

جمعیت کشور: 17.758.925

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 30 درصد

  2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان سوریه ـ سال 2008

جمعیت کشور: 18.400.000
جمعیت شیعیان: 2.484.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 13/5 درصد

3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان‏ سوریه ـ سال 2009

‏جمعیت کشور: 19.314.747

جمعیت مسلمانان: 20.196.000

جمعیت شیعیان: 4.040.000 - 3.030.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15- 10 درصد

 

آمار شیعیان سوییس

آمار شیعیان سوییس

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1-آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان سوئیس ـ سال 2008

جمعیت کشور: 7.252.000 نفر
جمعیت شیعیان: 12.000 الی 14.000 نفر
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.2 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏‏ شيعيان‏ سوئیس ـ سال 2009

جمعيت کشور: 7.591.400 نفر
جمعيت مسلمانان: 323.000 نفر
جمعيت شيعيان: کمتر از 3.200 نفر
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد


3- آمار «مرکز اسلامی و فرهنگی اهل‏بیت(ع) زوریخ» از شیعیان سوئیس ـ سال 2013

جمعیت مسلمانان: 440.000 نفر
جمعیت شیعیان: 45.000 نفر
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: حدود 1 درصد

آمار شیعیان صربستان

آمار شیعیان صربستان

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان صربستان ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ شرق
جمعیت کشور: 10.700.000
جمعیت شیعیان: 304.600
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد

2- آمار‏‏انجمن دين‏و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان صربستان ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 10.000.000
جمعيت مسلمانان: 244.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 36.600
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 15 درصد

آمار شیعیان فرانسه

آمار شیعیان فرانسه

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان ‏فرانسه ‏ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ غرب
جمعیت کشور: 63.587.700
جمعیت شیعیان: 358.800
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.5 درصد

 

2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ‏فرانسه ـ سال 2009

جمعيت کشور: در حدود 64.000.000
جمعيت مسلمانان: 3.554.000
جمعيت شيعيان: 106.000 - 71.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 2 - 3 درصد

آمار شیعیان فنلاند

آمار شیعیان فنلاند

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان فنلاند ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ شمال
جمعیت کشور: 5.500.000
جمعیت شیعیان: 7.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد


2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان فنلاند ـ سال 2009

جمعيت کشور: بیش از 5.500.000
جمعيت مسلمانان: 24.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 240
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان فیجی

آمار شیعیان فیجی

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان فیجی ـ سال 2009
‏جمعيت کشور: 931.746
جمعيت مسلمانان: 53.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 530
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان قبرس

آمار شیعیان قبرس

پنج شنبه, 10 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان قبرس ـ سال 2009

جمعيت کشور: 801.622
جمعيت مسلمانان: 198.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 2.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

آمار شیعیان لاتویا

آمار شیعیان لاتویا

پنج شنبه, 10 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لتونی ـ سال 2009

جمعيت کشور: 2.270.700
جمعيت مسلمانان: 2.000
جمعيت شيعيان: 700 - 500
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 25 - 35 درصد

 

آمار شیعیان لهستان

آمار شیعیان لهستان

پنج شنبه, 10 مهر 1399

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لهستان ـ سال 2009

جمعيت کشور: 38.623.000
جمعيت مسلمانان: 48.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 4800
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان لوکزامبورگ

آمار شیعیان لوکزامبورگ

سه شنبه, 15 مهر 1399

‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان لوکزامبورگ ـ سال 2009

جمعيت کشور: 480.222
جمعيت مسلمانان: 13.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 130
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

<<  1 2 3 [45 6 7  >>  

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
4*9=? کد امنیتی