آمار شیعیان جهان

آمار شیعیان نپال

آمار شیعیان نپال

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

1- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ نپال ـ سال 2009

جمعیت کشور: 28.901.790

جمعیت مسلمانان: 1.231.000

جمعیت شیعیان: کمتر از 12.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان نیجر

آمار شیعیان نیجر

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏نیجر ـ سال 2000

جمعیت کشور: 10.260.120
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان نیجر ـ سال 2008

جمعیت کشور: 14.000.000
جمعیت شیعیان: 407.400
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 3 درصد3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نیجر ـ سال 2009

جمعيت کشور: حدود 16.000.000
جمعيت مسلمانان: 15.075.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 150.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 

آمار شیعیان نیجریه

آمار شیعیان نیجریه

پنج شنبه, 10 مهر 1399

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏نیجریه ـ سال 2000

جمعیت کشور: 117.170.948
درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 17.1 درصد


2- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان‏ نیجریه ـ سال 2008

جمعیت کشور: 140.000.000
جمعیت شیعیان: 7.000.000
درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 5 درصد


3- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نیجریه ـ سال 2009

جمعيت کشور: 140.000.000
جمعيت مسلمانان: 78.056.000
جمعيت شيعيان: کمتر از3.900.000
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

 

آمار شیعیان نیوزیلند

آمار شیعیان نیوزیلند

آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان نیوزیلند ـ سال 2009
جمعيت کشور: 4.173.460
جمعيت مسلمانان: 37.000
جمعيت شيعيان: کمتر از 370
درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

 
   
  آمار شیعیان هلند

  آمار شیعیان هلند

  سه شنبه, 15 مهر 1399

  ‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان هلند ـ سال 2009

  جمعيت کشور: 16.570.613
  جمعيت مسلمانان: 946.000
  جمعيت شيعيان: کمتر از 47.000
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

  آمار شیعیان هندوستان

  آمار شیعیان هندوستان

  چهارشنبه, 07 اسفند 1398

  1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان هند ـ سال 2008

   جمعیت کشور: 1.080.264.388

  جمعیت شیعیان: 30.000.900

  درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 2.78 درصد

   

  2-آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان هند‏ ـ سال 2000

   جمعیت کشور: 1.017.645.163

  درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 6 درصد  3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان هند ـ سال 2009

  جمعیت کشور: 1.527.015.248

  جمعیت مسلمانان: 160.945.000

  جمعیت شیعیان: 24.142.000

  درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد

  آمار شیعیان ونزوئلا

  آمار شیعیان ونزوئلا

  سه شنبه, 28 مرداد 1399

  ‏آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان ونزوئلا ـ سال 2009
  جمعيت کشور: 28.199.822
  جمعيت مسلمانان: 94.000
  جمعيت شيعيان: کمتر از 940
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

  آمار شیعیان ویتنام

  آمار شیعیان ویتنام

  چهارشنبه, 07 اسفند 1398

  1-آمار مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع) از شیعیان ویتنام - سال 2008

  منطقه: قاره آسیا ـ جنوب شرق

  جمعیت کشور: 84.669.961

  جمعیت شیعیان: 65.000

  درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.07 درصد  2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان ‏ویتنام ـ سال 2009

  جمعیت کشور: 85.262.356

  جمعیت مسلمانان: 157.000

  جمعیت شیعیان: کمتر از 1.600

  درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

  آمار شیعیان پرتغال

  آمار شیعیان پرتغال

  شنبه, 29 شهریور 1399

  1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان پرتغال ـ سال 2008

  منطقه: قاره اروپا ـ جنوب غرب
  جمعیت کشور:10.569.592
  جمعیت شیعیان: 10.000
  درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.1 درصد

  2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان پرتغال ـ سال 2009

  جمعيت کشور: 10.676.910
  جمعيت مسلمانان: 15.000
  جمعيت شيعيان: کمتر از 150
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

  آمار شیعیان کرواسی

  آمار شیعیان کرواسی

  پنج شنبه, 10 مهر 1399

  آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کرواسی ـ سال 2009

  جمعيت کشور: 4.493.312
  جمعيت مسلمانان: 18.000
  جمعيت شيعيان: کمتر از 180
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

  آمار شیعیان کلمبیا

  آمار شیعیان کلمبیا

  سه شنبه, 28 مرداد 1399

  1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان کلمبیا ـ سال 2008
  منطقه: قاره آمریکا ـ آمریکای لاتین
  جمعیت کشور: 44.779.598
  جمعیت شیعیان: 5.000
  درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.01 درصد

  2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان کلمبیا ـ سال 2009
  جمعيت کشور: حدود 44.760.000
  جمعيت مسلمانان: 14.000
  جمعيت شيعيان: کمتر از 140
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: کمتر از 1 درصد

  آمار شیعیان کوزوو

  آمار شیعیان کوزوو

  سه شنبه, 15 مهر 1399

  آمار «دائرةالمعارف امام حسین(ع)» از شیعیان ‏كوزوو ـ سال 2000

  جمعیت کشور: 2.010.920
  درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 10 درصد

   

  آمار شیعیان گرجستان

  آمار شیعیان گرجستان

  سه شنبه, 15 مهر 1399

  1- آمار «مجمع جهاني اهل‏بيت(ع)» از شيعيان گرجستان ـ سال 2008

  منطقه: اوراسیا ـ قفقاز جنوبی
  جمعیت کشور:در حدود 6.000.000
  جمعیت شیعیان: 1.200.000
  درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 20 درصد


  2- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان گرجستان ـ سال 2009

  جمعيت کشور: 4.630.841
  جمعيت مسلمانان: 423.000
  جمعيت شيعيان: 106.000 - 6.3000
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 15 - 25 ‏ درصد

  آمار شیعیان یونان

  آمار شیعیان یونان

  سه شنبه, 15 مهر 1399

  آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي «مؤسسه ‏PEW» از‏ شيعيان یونان ـ سال 2009

  جمعيت کشور: 10.706.290
  جمعيت مسلمانان: 310.000
  جمعيت شيعيان: 46.500 - 31.000
  درصد شيعيان نسبت به جمعيت مسلمان کشور: 10 - 15 درصد

   

    
   آمار ‏شیعیان مغولستان

   آمار ‏شیعیان مغولستان

   چهارشنبه, 07 اسفند 1398

   1-آمار مجمع جهانی اهل بیت(ع) از شیعیان مغولستان - سال 2008

   منطقه: قاره آسیا ـ آسیای مرکزی

   جمعیت کشور: 2.600.000

   جمعیت شیعیان: 8.000

   درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد   2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏شیعیان‏ مغولستان ـ سال 2009

   جمعیت کشور: 2.951.786

   جمعیت مسلمانان: 133.000

   جمعیت شیعیان: کمتر از 6.500

   درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: کمتر از 5 درصد

   <<  1 2 3 4 5 [67  >>  

   مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

   مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
   مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

   • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
   • 88950827 (0098-21)
   • 88950882 (0098-21)

   تماس با ما

   موضوع
   ایمیل
   متن نامه
   9-2=? کد امنیتی