همرهان مجمع

شناسنامه  کتاب

 • عنوان  کتاب همرهان مجمع
 • موضوع آخرین کتابها
 • زبان فارسی
 • ناشر مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • شماره چاپ 1
 • سال چاپ 1401
 • تعداد جلد 1
 • تعداد صفحه 674
 • تعداد صفحه اولیه 4
 • به کوشش معاونت علمی فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت علیهم السلام

 • درباره  کتاب

  بسمه تعالی

  کتاب همرهان مجمع

  (یادنامه شهداء و مرحومین اعضای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع))

   

  کتـاب [همرهـان مجمـع] یادنامه شـهدا و مرحومین مجمع جهانی اهل بیـت علیهم السلام به معرفی ۱۲۸ تـن از شـخصیتهای برجسـته شـیعه و مبلغـان برجسـته مکتـب اهل بیـت علیهم السلام  در مناطـق مختلـف جهـان می پـردازد کـه از ابتـدای تأسـیس مجمـع جهانـی اهل بیـت علیهم السلام در سـال 136۹ش، بـه عنـوان عضـو شـورای عالـی یـا عضـو مجمـع عمومـی با ایـن نهـاد بین المللـی همـکاری و ارتباط داشـته اند و تـا زمـان برگـزاری هفتمیـن اجلاس جهانـی ایـن مجمـع (شـهریور 1401ش) دارفانـی را وداع گفته انـد.

  ایـن کتـاب بـر اسـاس سـال وفات تنظیم شـده و نخسـتین فـردی کـه در این کتاب، معرفـی شـده، حجت االسلام و المسـلمین شـهید سـید عبـاس موسـوی از اعضـای شـورای عالـی مجمع اسـت که در سـال ۱۳۷۰ش در لبنان به شـهادت رسـید. همچنین آخرین فرد معرفی شـده در ایـن کتـاب، خانـم کونیکـو یامامـورا عضـو ژاپنـی مجمـع عمومـی مجمـع جهانـی اهل بیـت علیهم السلام اسـت کـه ۱۰ تیـر مـاه ۱۴۰۱ش در ایـران دارفانـی را وداع گفـت.

  کتـاب حاضـر در دو فصـل تنظیـم شـده اسـت. اگرچـه ترتیـب قرارگرفتـن افـراد در هـر فصـل، بـر اسـاس ترتیـب تاریـخ ارتحـال آنهـا تنظیـم شده اسـت، امـا بـرای دسترسـی آسـان تر مخاطبان به محتـوای کتـاب، علاوه بـر فهرسـت اصلـی کـه بر اسـاس تاریخ وفات تنظیم شـده اسـت، فهرسـت الفبایـی نیـز برای آن درج شـده اسـت. فصـل اول کتـاب بـه معرفـی اعضای شـورای عالی مجمـع جهانی اهل بیت علیهم السلام اختصـاص دارد.

فهرست کتاب

صفحه

صفحه

جستجو

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

 • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
9-7=? کد امنیتی